Lời Chúa Lễ Chúa Nhật

Yêu Mến Chúa
Chúa Nhật - Tuần 30 - Mùa Thường Niên Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 22,34-40) Khi ấy, những người Biệt phái nghe tiếng Chúa Giê-su đã làm cho những người Xa-đốc câm miệng, thì họp nhau lại....
Tiệc Cưới
Chúa Nhật - Tuần 28 - Mùa Thường Niên Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 22,1-14 ) Khi ấy, Đức Giê-su dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: “Nước Trời cũng...
Người đàn bà Ca-na-an
Chúa Nhật  - Tuần 20 - Mùa Thường Niên Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 15,21-28) Khi ấy, Đức Giê-su lui về miền Tia và Xi-đôn, thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở vùng ấy đi...
Hãy đến
Chúa Nhật – Tuần 19 – Mùa Thường Niên Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 14,22-33) Sau khi dân chúng ăn no, lập tức Chúa Giê-su giục môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước,...
Hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng
 Chúa Nhật - Tuần 14 - Mùa Thường Niên Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mát-thêu (Mt 11, 25-30) Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói : “Lạy Cha là Chúa tể trời đất, Con xin ngợi khen Cha,...
Người mù được nhìn thấy
Chúa Nhật - Tuần 4 - Mùa Chay Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan Khi ấy, ra khỏi Đền Thờ, Đức Giê-su nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh. Đức Giê-su nhổ nước miếng xuống đất,...
Muối cho đời
Chúa Nhật Tuần 5 - Mùa Thường Niên Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 5,13-16) Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi,...
Lễ Chúa Ki-Tô Vua
Chúa Nhật Tuần 34 – Mùa Thường Niên Lễ Chúa Ki-Tô Vua lễ trọng Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 23,35-43) Khi ấy, Đức Giê-su bị đóng đinh trên thập giá, dân chúng thì đứng nhìn, còn các...
Thiên Chúa của kẻ sống
Chúa Nhật Tuần 32 – Mùa Thường Niên Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 20,27-38) Khi ấy, có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy...
Phải từ bỏ chính mình
Chúa Nhật Tuần 33 – Mùa Thường Niên Ngày 24 tháng 11 Kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM THÁNH AN-RÊ TRẦN AN DŨNG LẠC VÀ CÁC BẠN, TỬ ĐẠO Lễ trọng Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo...