Thánh Gio-an

Chúng con sẽ đi theo ai
Tuần 3 - Mùa Phục Sinh - Thứ Bảy "Chỉ có Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời." Lời Chúa: Ga 6,60-69 Khi ấy, có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng : “Lời này chói...
Sự sống đời đời
Tuần 3 - Mùa Phục Sinh - Thứ Sáu "Thịt Ta thật là của ăn, và Máu Ta thật là của uống." Lời Chúa: Ga 6,52-59 Khi ấy, những người Do Thái tranh luận với nhau rằng: “Làm sao ông...
Niềm vui không ai lấy mất được
Tuần 6 - Mùa Phục Sinh - Thứ Sáu "Niềm vui của anh em, không ai lấy mất được." Lời Chúa: Ga 16, 20-23a Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy bảo thật các con: các...
Về cùng Cha
Tuần 6 - Mùa Phục Sinh - Thứ Năm Lời Chúa: Ga 16, 16-20 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi một ít nữa các con lại...
Xin thì sẽ được
Tuần 6 - Mùa Phục Sinh - Thứ Bảy "Chúa Cha yêu mến anh em vì anh em yêu mến Thầy." Lời Chúa: Ga 16, 23b-28 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy bảo thật các...
Thần Chân Lý
Tuần 6 - Mùa Phục Sinh - Thứ Tư Lời Chúa: Ga 16, 12-15 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể...
Chúa Thánh Thần
Tuần 6 - Thứ Ba - Mùa Phục Sinh "Thầy sẽ sai Đấng Bảo Trợ đến với anh em." Lời Chúa: Ga 16, 5-11 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Bây giờ, Thầy về với Đấng...
Đấng Phù Trợ
Tuần 6 -  Mùa Phục Sinh - Thứ Hai "Thánh Thần Chân Lý sẽ làm chứng về Thầy." Lời Chúa: Ga 15, 26-16, 4a Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi Đấng Phù Trợ, Đấng mà...
Tôi tớ không trọng hơn Chủ
Tuần 5 - Mùa Phục Sinh - Thứ Bảy Anh em không thuộc về thế gian Lời Chúa: Ga 15, 18-21 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu thế gian ghét các con, các con hãy...
Hãy Yêu Mến Nhau
Tuần 5 - Mùa Phục Sinh - Thứ Sáu "Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau." Lời Chúa: Ga 15, 12-17 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Đây là lệnh truyền của...