Lời Chúa Ngày Thường

Yếu Lòng Tin
Tuần 13 - Mùa Thường Niên - Thứ Ba Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 8,23-27). Khi ấy, Chúa Giê-su xuống thuyền, có các môn đệ cùng đi theo Người. Và đây biển động dữ dội đến nỗi...
Khí Cụ Bình An
Tuần I - Mùa Thường Niên - Thứ Năm  Lời Chúa: Mc 1, 40-45 Khi ấy, có một người bệnh phong cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống thưa Người rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến...
Cầu Nguyện Với Chúa Cha
Tuần I -  Mùa Thường Niên - Thứ Tư  Lời Chúa: Mc 1, 29-39 Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi hội đường. Người cùng với Giacôbê và Gioan đến nhà Simon và Anrê. Lúc ấy bà nhạc gia của Simon...
Đấng Có Uy Quyền
Tuần I -  Mùa Thường Niên - Thứ Ba  "Thiên hạ sửng sốt vì lời giảng dạy của Chúa Giêsu" Lời Chúa: Mc 1, 21-28 (Đến thành Capharnaum), ngày nghỉ lễ, Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường. Người...
Từ bỏ mọi sự mà đi theo Người
Tuần 22 - Mùa Thường Niên - Thứ Năm Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 5,1-11) Khi ấy, dân chúng chen nhau lại gần Chúa Giê-su để nghe lời Thiên Chúa. Lúc đó, Người đứng ở bờ hồ...
Đấng Thánh của Thiên Chúa
Tuần 22 - Mùa Thường Niên - Thứ Ba Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 4,31-37) Khi ấy, Chúa Giê-su xuống thành Ca-phác-na-um xứ Ga-li-lê-a, và ở đó Người giảng dạy họ trong các ngày sa-bát. Người ta...
Đấng Chân Thật
Tuần 5- Mùa Chay - Thứ Ba Lời Chúa: Ga 8, 21-30 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người biệt phái rằng: (...) “Các ông thuộc về hạ giới, còn Ta, Ta bởi trời cao; các ông thuộc về...
Nô lệ cho Tội
Tuần 5 - Mùa Chay - Thứ Tư Lời Chúa: Ga 8, 31-42 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người Do Thái đã tin nơi Người rằng: “Nếu các ngươi cứ ở trong lời Ta, các ngươi sẽ thật...
Chúa Giêsu trừ quỷ câm
Tuần 3 -  Mùa Chay - Thứ Năm Lời Chúa: Lc 11, 14-23 Khi ấy, Chúa Giêsu trừ một quỷ câm. Khi quỷ ra khỏi, người câm liền nói được và dân chúng đều bỡ ngỡ. Nhưng có mấy người...
Hai Con Trai
Tuần 2 - Mùa chay - Thứ Bảy "Hãy vui mừng, vì em con đã chết mà nay đã sống lại." Lời Chúa: Lc 15, 1-3.11-32 (...) Khi ấy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: “Ông...