Lời Chúa Ngày Thường

Đấng Chân Thật
Tuần 5- Mùa Chay - Thứ Ba Lời Chúa: Ga 8, 21-30 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người biệt phái rằng: (...) “Các ông thuộc về hạ giới, còn Ta, Ta bởi trời cao; các ông thuộc về...
Nô lệ cho Tội
Tuần 5 - Mùa Chay - Thứ Tư Lời Chúa: Ga 8, 31-42 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người Do Thái đã tin nơi Người rằng: “Nếu các ngươi cứ ở trong lời Ta, các ngươi sẽ thật...
Chúa Giêsu trừ quỷ câm
Tuần 3 -  Mùa Chay - Thứ Năm Lời Chúa: Lc 11, 14-23 Khi ấy, Chúa Giêsu trừ một quỷ câm. Khi quỷ ra khỏi, người câm liền nói được và dân chúng đều bỡ ngỡ. Nhưng có mấy người...
Hai Con Trai
Tuần 2 - Mùa chay - Thứ Bảy "Hãy vui mừng, vì em con đã chết mà nay đã sống lại." Lời Chúa: Lc 15, 1-3.11-32 (...) Khi ấy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: “Ông...
Hạt giống
Tuần 3 - Mùa Thường Niên - Thứ Sáu Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 4,26-34) Khi ấy, Chúa Giê-su phán cùng dân chúng rằng : “Nước Thiên Chúa giống như người kia đã gieo hạt xuống...
Ngày đầu năm
Tin mừng: Mt 6, 25-34 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy bảo cho anh em biết, đừng lo lắng cho mạng sống lấy gì mà ăn; cũng đừng lo lắng cho thân thể lấy gì mà...
Kho báu chôn giấu trong ruộng
Tuần 17 - Mùa Thường Niên - Thứ Tư Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 13,44-46) Khi ấy, Đức Giê-su kể cho dân chúng nghe dụ ngôn này : “Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn...
Dụ ngôn “Hạt Cải”
Tuần 3 - Mùa Thường niên - Thứ Sáu "Chúa Giêsu dùng nhiều dụ ngôn mà giảng lời cho họ." Lời Chúa: Mc 4, 26-34 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Nước Thiên Chúa giống như người...
Làm sự lành hay làm sự dữ trong ngày Sabbat
Tuần 2 - Thứ Tư - Mùa Thường Niên "Họ rình rập Chúa Giêsu để tố cáo Người" Lời Chúa: Mc 3, 1-6 Khi ấy, Chúa Giêsu lại vào hội đường và ở đó có một người khô bại một...
Xin Thầy chỉ phán một lời
Tuần 12-Mùa Thường Niên- Thứ Bảy "Xin Ngài chỉ phán một lời, thì đầy tớ của tôi sẽ lành mạnh." Lời Chúa: Mt 8, 5-17 Khi ấy, Chúa Giêsu vào thành Capharnaum, thì có một đại đội trưởng đến thưa...