Thánh Mát-thêu

Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu?
Tuần Thánh - Thứ Tư "Khốn cho kẻ nộp Con Người." Lời Chúa: Mt 26, 14-25 Khi ấy, Giuđa Iscariô đi gặp các thượng tế và thưa với họ: “Các ông cho tôi bao nhiêu, tôi sẽ nộp Người cho...
Hai Thái Độ Sống
Chúa Nhật - Tuần 32 - Mùa Thường Niên Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 25,1-13) Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này : “Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh...
Kiện Toàn Lề Luật
Tuần 3 - Mùa Chay - Thứ Tư "Thầy đến không phải để bãi bỏ, mà là làm cho trọn lề luật" Lời Chúa: Mt 5, 17-19 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng...
Có phải đến bảy lần không?
Tuần 3 - Mùa Chay - Thứ Ba "Ta đã thương xót ngươi, tại sao ngươi không thương xót bạn ngươi?" Lời Chúa: Mt 18, 21-35 Khi ấy, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, khi anh em xúc...
Đứa con thừa tự
Tuần 2 -  Mùa Chay - Thứ Sáu "Họ tìm cách bắt Người." Lời Chúa: Mt 21, 33-43.45-46 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão dụ ngôn này: “Có ông chủ nhà kia trồng...
Ai muốn làm lớn thì hãy phục vụ
Tuần 2 - Mùa Chay - Thứ Tư "Ai muốn làm lớn, phải là người phục vụ." Lời Chúa: Mt 20, 17-28 Khi ấy, Chúa Giêsu đem riêng mười hai môn đệ đi lên Giêrusalem. Dọc đường, Người nói với...
Yêu thương thù địch
Tuần 1 -  Mùa Chay - Thứ Bảy "Hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện." Lời Chúa: Mt 5, 43-48 Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: “Các ngươi đã nghe...
Làm hòa với anh em
Tuần 1 -  Mùa Chay - Thứ Sáu "Hãy đi làm hòa với anh em ngươi trước đã" Lời Chúa: Mt 5, 20-26 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các ngươi không công chính hơn...
Hãy xin thì sẽ được
Tuần 1 - Mùa Chay - Thứ Năm "Ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa sẽ mở cho."  Lời Chúa: Mt 7, 7-12 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hãy...
Tha Thứ Cho Nhau
Tuần 1 -  Mùa Chay - Thứ Ba "Nếu các con tha thứ cho người ta, thì Cha trên trời mới tha thứ cho các con" Lời Chúa: Mt 6, 7-15 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ...