Thánh Lu-ca

Ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên
Tuần 3 - Mùa Chay - Thứ Bảy “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội.” Lời Chúa: Lc 18,9-14 Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những người hay tự hào mình là người...
Không một tiên tri nào được đón nhận tại quê hương mình
Tuần 3 - Mùa Chay - Thứ Hai "Không một tiên tri nào được đón nhận tại quê hương mình." Lời Chúa: Lc 4, 24-30 Khi Chúa Giêsu đến thành Nagiarét, Người nói với dân chúng tụ họp trong hội...
Lazarô gặp toàn sự khốn khổ
Tuần 2 -  Mùa Chay - Thứ Năm "Ta sẽ thưởng phạt mỗi người tùy theo cách sống và việc làm của họ." Lời Chúa: Lc 16, 19-31 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng những người biệt phái rằng: “Có...
Ở nhân từ
Tuần 2 - Mùa Chay - Thứ Hai "Hãy có lòng nhân từ như Cha anh em là Đấng nhân từ." Lời Chúa: Lc 6, 36-38 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các ngươi hãy ở...
Con Người cũng sẽ là điềm lạ
Tuần 1 - Mùa Chay - Thứ Tư "Con Người cũng sẽ là dấu lạ cho thế hệ này như vậy" Lời Chúa: Lc 11, 29-32 Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa  Giêsu phán...
Người Thu Thuế và Tội Lỗi
Thứ Bảy - Sau Lễ Tro "Tôi đến để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn." Lời Chúa: Lc 5, 27-32 Khi ấy, Chúa Giêsu trông thấy một người quan thuế tên là Lêvi đang ngồi ở bàn...
Ai Muốn Giữ Mạng Sống Mình Thì Sẽ Mất
Thứ Năm - Sau Lễ Tro "Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo Ta." Lời Chúa: Lc 9, 22-25 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Con Người phải...
Bí Tích Hôn Phối
Bài đọc 1: St 15,1-6 ; 21,1-3 Một kẻ do chính ngươi sinh ra, mới thừa kế ngươi. Bài trích sách Sáng thế. Hồi đó, có lời Đức Chúa phán với ông Áp-ram trong một thị kiến rằng : “Hỡi Áp-ram,...
Lễ Thánh Gia Thất
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 2,22-40) Sau khi mãn thời hạn thanh tẩy theo luật Mô-sê, cha mẹ Chúa Giê-su đem Người lên Giê-ru-sa-lem để dâng cho Chúa, như đã viết trong Lề Luật Chúa rằng :...
Bà Góa Anna
Ngày 30 tháng 12 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 2,36-40) Khi ấy, có bà tiên tri An-na, con ông Pơ-nu-ên, thuộc chi tộc A-sê, đã cao niên. Mãn thời trinh nữ, bà đã sống với chồng được...