Bài đọc trong Thánh Lễ

Bà A-than-gia
Thứ Sáu Tuần 11 - Mùa Thường Niên Bài trích sách các Vua quyển thứ hai (2 V 11,1-4.9-18.20). Ngày ấy, bà A-than-gia, thân mẫu vua A-khát-gia-hu, thấy con mình đã chết, thì đứng lên tiêu diệt tất cả hoàng...
Vua A-kháp
Thứ Ba Tuần 11 - Mùa Thường Niên Bài trích sách các Vua quyển thứ nhất (1 V 21,17-29). Có lời Đức Chúa phán với ông Ê-li-a, người Tít-be, rằng : “Ngươi hãy đứng dậy, xuống gặp A-kháp, vua Ít-ra-en,...
Vườn nho của Na-vốt
Thứ Hai Tuần 11 - Mùa Thường Niên Bài trích sách các Vua quyển thứ nhất (1 V 21,1-16). Hồi đó, ông Na-vốt người Gít-rơ-en có một vườn nho bên cạnh cung điện vua A-kháp, vua Sa-ma-ri. Vua A-kháp nói...
Thần Ba-an
Thứ Tư - Tuần 10 - Mùa Thường Niên Bài trích sách các Vua quyển thứ nhất (1 V 18,20-39). Hồi đó, vua A-kháp sai người đi mời toàn thể con cái Ít-ra-en và triệu tập các ngôn sứ trên...
Lời Thiên Chúa đâu bị xiềng xích
Thứ Năm Tuần 9 - Mùa Thường Niên Bài trích thư thứ hai của thánh Phao-lô tông đồ gửi ông Ti-mô-thê (2 Tm 2,8-15). Anh thân mến, anh hãy nhớ đến Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã sống lại từ cõi...
Đặc sủng của Thiên Chúa
Thứ Tư  - Tuần 9 - Mùa Thường Niên Khởi đầu thư thứ hai của thánh Phao-lô tông đồ gửi ông Ti-mô-thê (Tm 1,1-3.6-12). Tôi là Phao-lô, Tông Đồ của Đức Ki-tô Giê-su, do ý muốn của Thiên Chúa, chiếu...
Hãy lớn lên trong ân sủng
Thứ Ba - Tuần 9 - Mùa Thường Niên Bài trích thư thứ hai của thánh Phê-rô tông đồ ( 2 Pr 3,12-15a.17-18). Anh em thân mến, anh em mong đợi ngày của Thiên Chúa và làm cho ngày đó...
Hãy tha thiết yêu mến nhau
Thứ Tư - Tuần 8 - Mùa Thường Niên Bài trích thư thứ nhất của thánh Phê-rô tông đồ (1 Pr 1,18-25). Anh em thân mến, anh em hãy biết rằng không phải nhờ những của chóng hư nát như...
Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo
Thứ Ba - Tuần 7 - Mùa Thường Niên Anh em xin mà không được, là vì anh em xin với tà ý. Bài trích thư của thánh Gia-cô-bê tông đồ (Gc 4,1-10). Anh em thân mến, bởi đâu có...
Những kỳ công của Thiên Chúa
LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG Lễ trọng Ai nấy đều được đầy tràn ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng. Bài trích sách Công vụ Tông Đồ (Cv 2,1-11). Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi...