Bài đọc trong Thánh Lễ

Tổ phụ Áp-ra-ham dâng lễ tế
Chúa Nhật Tuần 2 - Mùa Chay Tổ phụ Áp-ra-ham dâng lễ tế. Bài trích sách Sáng thế (St 22,1-2.9a.10-13.15-18). Hồi đó, Thiên Chúa thử lòng ông Áp-ra-ham. Người gọi ông : “Áp-ra-ham !” Ông thưa : “Dạ, con đây...
Thi hành điều chính trực công minh
Thứ Sáu - Tuần 1 - Mùa Chay Bài trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en (Ed 18,21-28). Đức Chúa là Thiên Chúa phán thế này : “Nếu kẻ gian ác từ bỏ mọi tội lỗi mình đã phạm mà tuân giữ...
Thiên Chúa lập giao ước với ông Nô-ê
Chúa Nhật - Tuần I - Mùa Chay Sau hồng thuỷ, Thiên Chúa lập giao ước với ông Nô-ê. Bài trích sách Sáng thế (St 9,8-15). Khi ấy, Thiên Chúa phán với ông Nô-ê và các con ông đang ở...
Nữ hoàng Sơ-va thấy tất cả sự khôn ngoan của vua Sa-lô-môn
Thứ Tư - Tuần 5 - Mùa Thường Niên Nữ hoàng Sơ-va thấy tất cả sự khôn ngoan của vua Sa-lô-môn. Bài trích sách các Vua quyển thứ nhất (1 V 10,1-10). Hồi ấy, nữ hoàng Sơ-va nghe biết vua...
Gắn Bó Cùng Chúa
Chúa Nhật Tuần 4 - Mùa Thường Niên Người trinh nữ thì chuyên lo việc Chúa, để thuộc trọn về Người. Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô (1 Cr 7,32-35). Thưa anh...
Một Ngôn Sứ Sẽ Xuất Hiện
Chúa Nhật - Tuần 4 - Mùa Thường Niên Ta sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ và Ta sẽ đặt những lời của Ta trong miệng người ấy. Bài trích sách Đệ nhị luật (Đnl 18,15-20). Khi ấy, ông...
Thời Gian Chẳng Còn Bao Lâu
Chúa Nhật Tuần 3 - Mùa Thường Niên Thời gian chẳng còn bao lâu Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô (1 Cr 7,29-31). Thưa anh em, tôi xin nói với anh em...
Bí Tích Hôn Phối
Bài đọc 1: St 15,1-6 ; 21,1-3 Một kẻ do chính ngươi sinh ra, mới thừa kế ngươi. Bài trích sách Sáng thế. Hồi đó, có lời Đức Chúa phán với ông Áp-ram trong một thị kiến rằng : “Hỡi Áp-ram,...
Vua Sa-un Nhìn Đa-vít Với Con Mắt Ghen Tị
Thứ Năm - Tuần 2 - Mùa Thường Niên Vua Sa-un nhìn Đa-vít với con mắt ghen tị. Bài trích sách Sa-mu-en quyển thứ nhất (Sm 18,6-9 ; 19,1-7). Ngày ấy, khi ông Đa-vít hạ được tên Phi-li-tinh trở về,...
Đa-vít Thắng Tên Phi-li-tinh
Thứ Tư - Tuần 2 - Mùa Thường Niên Bài trích sách Sa-mu-en quyển thứ nhất (Sm 17,32-33.37.40-51). Ngày ấy, Đa-vít được dẫn đến gặp vua Sa-un và nói với vua Sa-un rằng : “Đừng ai ngã lòng vì tên...