chi tiết
Cập nhật 14:01 13/06/2024 Lượt xem: 186
Share via Email
In bài viết

Thần Ba-an

Thứ Tư – Tuần 10 – Mùa Thường Niên

Bài trích sách các Vua quyển thứ nhất (1 V 18,20-39).

Hồi đó, vua A-kháp sai người đi mời toàn thể con cái Ít-ra-en và triệu tập các ngôn sứ trên núi Các-men.

Bấy giờ, ông Ê-li-a đến bên dân và nói : “Các người nhảy khập khiễng hai chân cho đến bao giờ ? Nếu Đức Chúa là Thiên Chúa, hãy theo Người ; còn nếu là Ba-an thì cứ theo nó !”

Nhưng dân chúng không đáp lại lời nào.

Ông Ê-li-a lại nói với dân : “Chỉ sót lại mình tôi là ngôn sứ của Đức Chúa, còn ngôn sứ của Ba-an có những bốn trăm năm mươi người.

Hãy cho chúng tôi hai con bò mộng ; họ hãy chọn lấy một con, chặt ra và đặt trên củi, nhưng đừng châm lửa ; tôi cũng làm thịt con bò kia, rồi đặt trên củi, nhưng sẽ không châm lửa.

Đoạn các ngươi hãy kêu cầu danh thần của các người ; còn tôi, tôi kêu cầu danh Đức Chúa.

Vị thần nào đáp lại bằng lửa thì vị đó chính là Thiên Chúa.”

Toàn dân trả lời và nói : ”Đề nghị hay đó !”

Bấy giờ, ông Ê-li-a nói với các ngôn sứ Ba-an :

“Các người chọn lấy một con bò và làm trước đi, vì các người đông hơn.

Rồi hãy kêu cầu danh thần của các người nhưng đừng châm lửa.”

Vậy, họ lấy con bò người ta đưa cho họ, làm thịt, rồi kêu cầu danh thần Ba-an từ sáng tới trưa : “Lạy thần Ba-an, xin đáp lời chúng tôi !”

Nhưng không một tiếng nói, không một ai trả lời, và họ nhảy khập khiễng bên cạnh bàn thờ họ đã dựng.

Đến trưa, ông Ê-li-a chế nhạo họ rằng :

“Kêu lớn tiếng lên, người là một vị thần mà !

Người đang mải suy nghĩ, hay là đi vắng, hoặc trẩy đường xa ; có khi người đang ngủ, thì sẽ thức dậy thôi !”

Họ càng kêu lớn tiếng hơn, và theo thói tục của họ, họ dùng gươm giáo rạch mình đến chảy máu.

Quá trưa rồi mà họ vẫn tiếp tục nói liên miên cho đến giờ dâng lễ ; nhưng vẫn không một tiếng nói, không ai trả lời, không người để ý.

Bấy giờ ông Ê-li-a nói với toàn dân : “Các ngươi hãy lại đây.”

Toàn dân tiến lại gần ông.

Ông dọn lại bàn thờ Đức Chúa đã bị phá huỷ.

Ông Ê-li-a lấy mười hai phiến đá, theo số các chi tộc con cháu ông Gia-cóp, người đã được Đức Chúa phán bảo rằng : “Tên ngươi sẽ là Ít-ra-en.”

Ông dùng các phiến đá ấy xây lại một bàn thờ kính Đức Chúa.

Ông đào một đường mương chung quanh bàn thờ rộng cỡ hai thúng hạt giống.

Ông xếp củi lên, rồi làm thịt con bò mộng và đặt trên đống củi.

Ông nói : “Hãy đổ nước đầy bốn lu rồi tưới lên lễ vật và củi.” Họ làm như vậy.

Ông nói : “Lần thứ hai nữa”, họ làm lần thứ hai.

Ông lại nói : “Lần thứ ba !” và họ làm thêm lần thứ ba.

Nước chảy tràn quanh bàn thờ, khiến đường mương cũng đầy nước.

Đến giờ dâng lễ, ngôn sứ Ê-li-a tiến ra và nói :

“Lạy Đức Chúa, Thiên Chúa của Áp-ra-ham, I-xa-ác, và Ít-ra-en !

Ước chi hôm nay người ta biết rằng trong Ít-ra-en Ngài là Thiên Chúa, và con là tôi tớ Ngài.

Cũng vì lời Ngài phán mà con đã làm tất cả các việc này.

Xin đáp lời con, lạy Đức Chúa, xin đáp lời con, để dân này nhận biết : Ngài là Đức Chúa, Thiên Chúa thật, và Ngài đã khiến họ thay lòng đổi dạ.”

Bấy giờ lửa của Đức Chúa ập xuống, thiêu rụi của lễ, củi, đá và bụi, cả nước trong mương cũng hút cạn luôn.

Toàn dân thấy vậy, liền phủ phục sát đất và nói : “Đức Chúa quả là Thiên Chúa ! Đức Chúa quả là Thiên Chúa !”

Đó là lời Chúa


A reading from the First Book of Kings
1 Kgs 18:20-39

Ahab sent to all the children of Israel
and had the prophets assemble on Mount Carmel.

Elijah appealed to all the people and said,
“How long will you straddle the issue?
If the LORD is God, follow him; if Baal, follow him.”
The people, however, did not answer him.
So Elijah said to the people,
“I am the only surviving prophet of the LORD,
and there are four hundred and fifty prophets of Baal.
Give us two young bulls.
Let them choose one, cut it into pieces, and place it on the wood,
but start no fire.
I shall prepare the other and place it on the wood,
but shall start no fire.
You shall call on your gods, and I will call on the LORD.
The God who answers with fire is God.”
All the people answered, “Agreed!”

Elijah then said to the prophets of Baal,
“Choose one young bull and prepare it first,
for there are more of you.
Call upon your gods, but do not start the fire.”
Taking the young bull that was turned over to them, they prepared it
and called on Baal from morning to noon, saying,
“Answer us, Baal!”
But there was no sound, and no one answering.
And they hopped around the altar they had prepared.
When it was noon, Elijah taunted them:
“Call louder, for he is a god and may be meditating,
or may have retired, or may be on a journey.
Perhaps he is asleep and must be awakened.”
They called out louder and slashed themselves with swords and spears,
as was their custom, until blood gushed over them.
Noon passed and they remained in a prophetic state
until the time for offering sacrifice.
But there was not a sound;
no one answered, and no one was listening.

Then Elijah said to all the people, “Come here to me.”
When the people had done so, he repaired the altar of the LORD
that had been destroyed.
He took twelve stones, for the number of tribes of the sons of Jacob,
to whom the LORD had said, “Your name shall be Israel.”
He built an altar in honor of the LORD with the stones,
and made a trench around the altar
large enough for two measures of grain.
When he had arranged the wood,
he cut up the young bull and laid it on the wood.
“Fill four jars with water,” he said,
“and pour it over the burnt offering and over the wood.”
“Do it again,” he said, and they did it again.
“Do it a third time,” he said,
and they did it a third time.
The water flowed around the altar,
and the trench was filled with the water.

At the time for offering sacrifice,
the prophet Elijah came forward and said,
“LORD, God of Abraham, Isaac, and Israel,
let it be known this day that you are God in Israel
and that I am your servant
and have done all these things by your command.
Answer me, LORD!
Answer me, that this people may know that you, LORD, are God
and that you have brought them back to their senses.”
The LORD’s fire came down
and consumed the burnt offering, wood, stones, and dust,
and it lapped up the water in the trench.
Seeing this, all the people fell prostrate and said,
“The LORD is God! The LORD is God!”

Nguồn Vatican News

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận