Thánh Mác-cô

Khí Cụ Bình An
Tuần I - Mùa Thường Niên - Thứ Năm  Lời Chúa: Mc 1, 40-45 Khi ấy, có một người bệnh phong cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống thưa Người rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến...
Cầu Nguyện Với Chúa Cha
Tuần I -  Mùa Thường Niên - Thứ Tư  Lời Chúa: Mc 1, 29-39 Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi hội đường. Người cùng với Giacôbê và Gioan đến nhà Simon và Anrê. Lúc ấy bà nhạc gia của Simon...
Đấng Có Uy Quyền
Tuần I -  Mùa Thường Niên - Thứ Ba  "Thiên hạ sửng sốt vì lời giảng dạy của Chúa Giêsu" Lời Chúa: Mc 1, 21-28 (Đến thành Capharnaum), ngày nghỉ lễ, Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường. Người...
Thánh Gio-an Tẩy Giả
Ngày 29 tháng 8 Thánh Gio-an Tẩy Giả bị trảm quyết lễ nhớ bắt buộc Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô (Mc 6,17-29) Khi ấy, vua Hê-rô-đê sai đi bắt ông Gio-an và giam ông trong ngục. Nguyên...
Hạt giống
Tuần 3 - Mùa Thường Niên - Thứ Sáu Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 4,26-34) Khi ấy, Chúa Giê-su phán cùng dân chúng rằng : “Nước Thiên Chúa giống như người kia đã gieo hạt xuống...
Thánh Phan-Xi-Cô Xa-Vi-Ê
Ngày 03 tháng 12 THÁNH PHAN-XI-CÔ XA-VI-Ê, LINH MỤC lễ kính Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô (Mc 16,15-20) Hôm ấy, Đức Giê-su hiện ra với Nhóm Mười Một và nói với các ông rằng : “Anh em...
Dụ ngôn “Hạt Cải”
Tuần 3 - Mùa Thường niên - Thứ Sáu "Chúa Giêsu dùng nhiều dụ ngôn mà giảng lời cho họ." Lời Chúa: Mc 4, 26-34 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Nước Thiên Chúa giống như người...
Làm sự lành hay làm sự dữ trong ngày Sabbat
Tuần 2 - Thứ Tư - Mùa Thường Niên "Họ rình rập Chúa Giêsu để tố cáo Người" Lời Chúa: Mc 3, 1-6 Khi ấy, Chúa Giêsu lại vào hội đường và ở đó có một người khô bại một...
Quả Tim Chai Đá
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mác-cô Khi ấy, Chúa Giêsu vừa xuống thuyền thì kẻ trước kia bị quỷ ám nài xin được ở với Người nhưng Người không cho. Người bảo: "Anh cứ về nhà với thân...
Đừng cứng lòng
Tuần Bát Nhật Phục Sinh - Thứ Bảy. "Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho muôn loài." Lời Chúa: Mc 16, 9-15 Khi Chúa Giêsu sống lại, sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, thì...