Thánh Mác-cô

Chúa Giê-su biến hình
Chúa Nhật - Tuần 2 - Mùa Chay Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mác-cô (Mc 9,2-10). Khi ấy, Chúa Giê-su đưa Phê-rô, Gia-cô-bê, và Gio-an đi riêng với Người lên núi cao, và Người biến hình trước mặt...
Điều răn trọng nhất
Tuần 3 - Mùa Chay - Thứ Sáu "Ông không còn xa nước Thiên Chúa bao nhiêu." Lời Chúa: Mc 12,28-34 Khi ấy, có người trong nhóm luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: “Trong các giới...
Người đã mất trí
Tuần 2 - Mùa Thường Niên - Thứ Bảy "Thân nhân của Người nói rằng Người đã mất trí" Lời Chúa: Mc 3, 20-21 Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ trở về nhà và dân chúng đông đảo...
Người Dạy Lại Có Uy Quyền
Chúa Nhật - Tuần 4 - Mùa Thường Niên Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô (Mc 1,21-28) Tại thành Ca-phác-na-um, ngày sa-bát, Đức Giê-su vào hội đường và giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của...
Ngài Là Con Thiên Chúa
Tuần 2 - Mùa Thường Niên - Thứ Năm "Người ta lũ lượt đến với Người vì nghe biết những gì Người đã làm." Lời Chúa: Mc 3, 7-12 Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ lui về bờ...
Nói phạm đến Chúa Thánh Thần
Tuần 3 - Mùa Thường Niên - Thứ Hai "Ai nói phạm đến Thánh Thần thì chẳng đời nào được tha". Lời Chúa: Mc 3,22-30 Khi ấy, những luật sĩ từ Giêrusalem xuống nói rằng: "Ông ấy bị quỷ Belgiêbút...
Nước Thiên Chúa Đã Đến Gần
Chúa Nhật - Tuần 3 - Mùa Thường Niên Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô (Mc 1,14-20) Sau khi Gio-an bị bắt, Chúa Giê-su đến xứ Ga-li-lê-a rao giảng Tin Mừng về nước Thiên Chúa. Người nói : “Thời...
Thánh Antôn Viện Phụ
Ngày 17 tháng 1 Thánh Antôn, viện phụ Lễ nhớ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô (Mc 3,1-6) Khi ấy, Chúa Giê-su lại vào hội đường và ở đó có một người khô bại một tay. Người ta để...
Gặt Lúa Trong Ngày Sabát
Tuần 2 - Mùa Thường Niên - Thứ Ba Lời Chúa: Mc 2, 23-28 Vào một ngày sabbat, Chúa Giêsu đi qua đồng lúa, môn đệ Người vừa đi vừa bứt lúa. Tức thì những người biệt phái thưa Người...
Hãy Trỗi Dậy Vác Chõng Mà Đi
Tuần I - Mùa Thường Niên - Thứ Sáu Lời Chúa: Mc 2, 1-12 Sau ít ngày, Chúa Giêsu lại trở về Capharnaum; nghe tin Người đang ở trong nhà, nhiều người tuôn tới đông đảo đến nỗi ngoài cửa...