chi tiết
Cập nhật 06:23 01/12/2022 Lượt xem: 1542
Share via Email
In bài viết

Lần Chuỗi Mân Côi Trực Tuyến

Chuỗi Mân Côi là lời cầu nguyện đơn sơ nhưng sâu sắc và tuyệt hảo nhất trong những lời kinh của Đức Trinh nữ Maria.

Chuỗi Mân Côi cũng có một vị trí quan trọng trong kho tàng Kinh nguyện của Giáo hội và đã góp phần không nhỏ vào công cuộc bảo vệ Đức tin và truyền giáo của Giáo hội.

Mỗi người và mỗi gia đình tín hữu cần cầu nguyện và sống chỗi Mân Côi như thế nào để thấm nhuần được mầu nhiệm của Thiên Chúa và phát huy được tác dụng của Tràng chuỗi Mân Côi trong đời sống?

Chuỗi Mân Côi (The Rosary) bao gồm:

Tùy theo mỗi giáo xứ, mỗi cộng đoàn sẽ có thêm các kinh nguyện, bài hát khác nhau nhưng các kinh nguyện chính luôn bao gồm 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.

Kinh Sáng Danh tiếng Latin thỉnh thoảng được đọc xen kẻ trong các buổi lần chuỗi:

Xướng : Glória Patri et Fílio et Spirítui Sancto

Đáp: Sicut erat in princípio, et nunc et semper et in sǽcula sæculórum. Amen.

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Tiếng Pháp

Kinh Tin Kính Các Thánh Tông Đồ

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.
Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi,
bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai sinh bởi Bà Maria Đồng Trinh,
chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô, chịu đóng đanh trên cây Thánh giá,
chết và táng xác, xuống ngục Tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại,
lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng,
ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần.
Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này. Các Thánh thông công.
Tôi tin phép tha tội.
Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại.
Tôi tin hằng sống vậy.Amen.

The Apostles’ Creed

I believe in God the Father almighty,
Creator of heaven and earth.
And in Jesus Christ, His only Son,
our Lord, Who was conceived by the Holy Spirit,
born of the Virgin Mary,
suffered under Pontius Pilate,
was crucified, died, and was buried.
He descended into hell; the third day
He rose again from the dead;
He ascended into heaven, and sits at
the right hand of God the Father
almighty, from thence He shall come
to judge the living and the dead.
I believe in the Holy Spirit,
the holy Catholic Church,
the communion of saints,
the forgiveness of sins,
the resurrection of the body
and life everlasting.
Amen.

Symbole des Apôtres

Je crois en Dieu, le Père tout puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur; qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers; le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen

 

Kinh Lạy Cha

Xướng:

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Đáp:

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

 

 

Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven.

 

Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses / as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation / but deliver us from evil. Amen.

Notre Père, qui es aux cieux, que ton Nom soit sanctifié, que ton Règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel.

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous  ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.

Kinh Kính Mừng

Xướng:

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.

Đáp:

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này, và trong giờ lâm tử.  Amen

 

 

Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee: blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.

 

Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now, and at the hour of our death. Amen.

 

Je vous salue, Marie, pleine de grâce;
Le Seigneur est avec vous;
Vous êtes bénie entre toutes les femmes;
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.

Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pécheurs
Maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen.

Kinh Sáng Danh

Xướng:

Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần.

Đáp:

Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen

 

 

Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.

 

As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen

Gloire au Père,
au Fils,
et au Saint-Esprit.
Comme il était au commencement,
maintenant et toujours
et dans les siècles des siècles. Amen.

Lạy Đức Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần nhờ Chúa thương xót hơn.

Lần Chuỗi Mân Côi Trực Tuyến tại Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn, Việt Nam

  • Thứ Năm: 8 pm
  • Thứ Bảy: 5 pm

Lần Chuỗi Mân Côi Trực Tuyến tại Giáo xứ Đức Mẹ La Vang San Jose, California, Hoa Kỳ

  • Thứ Hai – Thứ Bảy: 6 am
  • Thứ Sáu: 6:30 pm

Lần Chuỗi Mân Côi Trực Tuyến tại Vietnamese Catholic Center – Diocese of Orange, California, Hoa Kỳ

  • Thứ Hai, Tư, Chúa Nhật: 8:00 am

Lần Chuỗi Mân Côi Trực Tuyến tại Đền Đức Mẹ Lộ Đức (Rosary from Lourdes, Pháp) : Kênh này truyền trực tiếp cả ngày và đêm. Bạn có thể cầu nguyện qua kênh này vào bất cứ thời gian nào trong ngày. 

Các giờ cầu nguyện có các linh mục xướng kinh như sau:

  • Thứ Hai – Thứ Bảy: 3 pm (English)
  • Thứ Hai – Thứ Bảy: 3:30 pm (Français)

(Lưu ý: theo giờ địa phương)

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận