Thứ Tư

Làm sự lành hay làm sự dữ trong ngày Sabbat
Tuần 2  - Mùa Thường Niên - Thứ Tư "Họ rình rập Chúa Giêsu để tố cáo Người" Lời Chúa: Mc 3, 1-6 Khi ấy, Chúa Giêsu lại vào hội đường và ở đó có một người khô bại một...
Cây tốt thì sinh trái tốt
Tuần 12-Mùa Thường Niên-Thứ Tư. "Hãy coi chừng các tiên tri giả, chúng đội lốt chiên mà đến với anh em." Lời Chúa: Mt 7, 15-20 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Hãy coi chừng các...
Cho và Nhận
Thứ Tư - Tuần 7 - Mùa Phục Sinh Bài Ðọc I: Cv 20, 28-38 Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Phaolô nói với các trưởng giáo đoàn Êphêxô rằng: “Các ông hãy thận trọng, và...
Sống muôn đời
Tuần 3 Mùa Phục Sinh - Thứ Tư. "Ý của Cha Ta là tất cả những ai tin vào Người Con, thì được sống muôn đời." Lời Chúa: Ga 6, 35-40 Khi ấy, Chúa Giêsu phán với đám đông rằng:...
Lời Chúa là Ánh Sáng
Tuần 4 Mùa Phục Sinh - Thứ Tư. "Ai tin vào Ta thì không ở lại trong bóng tối."  Lời Chúa: Ga 12, 44-50 Khi ấy, Chúa Giêsu lớn tiếng nói rằng: “Ai tin vào Ta thì không phải là...
Thiên Chúa yêu thế gian
Tuần 2 - Mùa Phục Sinh - Thứ Tư. "Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì được sống muôn đời." Lời Chúa: Ga 3, 16-21 Khi ấy, Chúa...
Trên đường Emmau
Tuần Bát Nhật Phục Sinh - Thứ Tư "Họ đã nhận ra Chúa Giêsu khi Người bẻ bánh." Lời Chúa: Lc 24,13-35 Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmau, cách...
Điều Gì Làm Con Người Ra Ô Uế
Tuần 2-Mùa Thường Niên-Thứ Tư. "Chính cái từ con người xuất ra làm cho con người ra ô uế." Lời Chúa: Mc 7,14-23 Khi ấy, Chúa Giêsu lại gọi dân chúng mà bảo rằng: "Hết thảy hãy nghe và hiểu...
Kinh Ông Thánh Giuse Bầu Cử
Kinh Ông Thánh Giuse Bầu Cử đọc ngày thứ Tư. Ý chỉ: Cầu xin Thánh cả Giuse.   Lạy ơn Ông Thánh Giuse, chúng con chạy đến cùng Người trong cơn gian nan chúng con mắc phải. Chúng con đã...
Đấng Cứu Thế
Tuần 3-Mùa Vọng-Thứ Tư. "Hãy thuật lại cho Gioan những điều mắt thấy tai nghe." Lời Chúa: Lc 7,19-23 Khi ấy, Gioan gọi hai người trong số môn đệ của mình, sai họ đến thưa Chúa Giêsu rằng: “Ngài là...