chi tiết
Cập nhật 12:29 31/01/2023 Lượt xem: 871
Share via Email
In bài viết

Ngắm Đàng Thánh Giá

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu,/

chúng con ước ao ngắm 14 nơi thương khó Đức Chúa Giêsu trong đàng Thánh Giá này,/

cho được kính mến trả nghĩa Đức Chúa Giêsu.

Chớ gì chúng con được đến viếng những nơi thương khó ấy, như bổn đạo thành Giêrusalem/

cho được ăn mày các ơn bởi đàng thánh giá mà ra.

Song le chúng con là con chiên lạc xa đàng/

thì xin dâng lòng chúng con làm đàng thánh giá mà ngắm,/

cùng in vào lòng những sự thương khó Đức Chúa Giêsu đã chịu,/

để mà yên ủi chúng con ở chốn khách đời này,/

cho ngày sau được trông cậy 14 nơi thương khó ấy,/

như bậc thang đem chúng con về thiên đàng mà hát mừng tạ ơn Đức Chúa Giêsu đời đời chẳng lcùng. Amen.

Chủ sự: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con

Cộng Đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con

Hát: Mẹ xưa đứng bên Thánh Giá thảm thương. Thấy con đớn đau Mẹ nát gan vàng. Đôi dòng nước mắt tuôn ròng ròng

Chủ sự: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô.

Cộng Đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi thứ nhất: Quan Philatô luận giết Đức Chúa Giêsu

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu/

là Vua cả trên trời dưới đất,/

là Đấng thiên hạ ước ao lâu đời,/

mà Philatô luận giết Chúa con cách xấu hổ nhuốc nha dường ấy.

Xin ban cho con ăn năn đền tội,/

cho đáng Chúa con cứu lấy con nơi toà phán xét sau này.

Sau mỗi nơi đọc

Chủ sự: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con

Cộng Đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con

Hát: Lòng thân mẫu như gươm sắt thâu qua, biết bao đắng cay cùng Chúa chan hòa. Ôi Mẹ đau khổ suy nào cùng.

Chủ sự: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô.

Cộng Đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi thứ hai: Đức Chúa Giêsu vác Thánh giá

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu,/

chịu đánh nát cả và mình ra,/

cùng vác Thánh giá nặng vì tội chúng con.

Xin ban ơn cho con chịu các sự khốn khó trong bậc con,/

như Thánh giá Đức Chúa Trời đã định cho con phải chịu/

mà theo chân Đức Chúa Giêsu cho trọn.

Sau mỗi nơi đọc

Chủ sự: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con

Cộng Đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con

Hát: Mẹ thương Con Một Thiên Chúa chí nhân, đã cưu mang xưa vinh phúc vô ngần. Nay Người đau khổ hơn mọi người..

Chủ sự: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô.

Cộng Đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi thứ ba: Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu/

chịu nhiều sự khốn khó/

cùng nhịn đói, vác Thánh giá nặng yếu nhọc hết sức,/

thì ngã xuống đất.

Xin ban ơn cho con giữ mình cho đến chết,/

chớ để con phạm tội lỗi gì mất lòng Chúa con.

Sau mỗi nơi đọc

Chủ sự: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con

Cộng Đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con

Hát:Nào ai chẳng cùng than khóc thảm thương, với Maria Mẹ Chúa Thiên Đường. Trong giờ Con Chúa mang cực hình.

Chủ sự: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô.

Cộng Đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi thứ bốn: Đức Mẹ gặp Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá

Lạy ơn Đức Mẹ,/

khi trước thấy Con ra đời/

thì Thiên Thần hát mừng,/

mà rầy thấy Con nát cả và mình ra trong tay quân dữ đem đi giết,/

thì lòng Đức Mẹ đau đớn/

như phải dao sắc thâu qua lòng vậy.

Xin Đức Mẹ cầu bầu cho chúng con/

được lòng ăn năn đau đớn,/

và cầu cho kẻ có tội được trở lại cùng Đức Chúa Trời.

Sau mỗi nơi đọc

Chủ sự: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con

Cộng Đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con

Hát:Người ơi hãy trông Mẹ Chúa Giê-su, dưới cây khổ đau tâm trí thảm sầu. Sao lòng chai đá không buồn rầu?

Chủ sự: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô.

Cộng Đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi thứ năm: Ông Simon vác Thánh giá đỡ Đức Chúa Giêsu

Khi quân dữ thấy Đức Chúa Giêsu yếu nhọc hầu chết,/

thì nó bắt ông Simon vác Thánh giá đỡ Đức Chúa Giêsu.

Thương ôi,/

nào con chiên Chúa con đâu hết,/

mà để Thánh giá nặng cho kẻ ngoại vác làm vậy.

Xin ban ơn giúp sức cho con/

cùng kẻ thuộc về con được chịu mọi sự khó bằng lòng,/

như vác đỡ Thánh giá Đức Chúa Giêsu vậy.

Sau mỗi nơi đọc

Chủ sự: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con

Cộng Đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con

Hát: Giờ đây ngắm suy Con Chúa chí nhân, hiến thân hy sinh chuộc lỗi nhân trần, cam chịu bao đớn đau nhục hình

Chủ sự: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô.

Cộng Đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ

Nơi thứ sáu: Bà Veronica trao khăn cho Đức Chúa Giêsu lọt mặt

Con khen lòng mạnh bạo bà Veronica/

chẳng sợ quân dữ,/

một mến Đức Chúa Giêsu,/

mà thấy cả và mình máu chảy ra,/

thì trao khăn cho Người lọt mặt đi.

Xin in hình tượng Đức Chúa Giêsu vào lòng con,/

như in vào khăn bà Veronica/

cho con được lòng mến Đức Chúa Giêsu cho trọn.

Sau mỗi nơi đọc

Chủ sự: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con

Cộng Đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con

Hát:Mẹ Maria là suối yêu thương, hãy xin cho con đau đớn cùng Người, gây nhiều công phúc trên đường đời.

Chủ sự: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô.

Cộng Đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ

Nơi thứ bảy: Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai

Các sự khốn khó Đức Chúa Giêsu chịu một ngày một hơn/

gượng đi chẳng được,/

thì ngã xuống đất lần nữa,/

quân dữ đạp dậy, giục đi cho chóng.

Xin Đức Chúa Giêsu ban ơn cho con/

được giữ lòng vững vàng đi đàng nhân đức một ngày một hơn.

Sau mỗi nơi đọc

Chủ sự: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con

Cộng Đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con

Hát: Nguyện xin lửa yêu nung đốt tâm con, biết yêu mến Chúa trọn cả tâm hồn, cho dù sao cũng không sờn lòng.

Chủ sự: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô.

Cộng Đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ

Nơi thứ tám: Đức Chúa Giêsu đứng lại yên ủi con thành Giêrusalem

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu,/

chẳng nề chịu trăm nghìn sự thương khó,/

cho được đứng lại yên ủi con thành Giêrusalem/

như Cha yên ủi con trong cơn khóc lóc.

Xin Đức Chúa Giêsu yên ủi linh hồn con/

cùng các con chiên nước này,/

như yên ủi con thành Giêrusalem vậy,/

chớ bỏ chúng con mồ côi làm chi.

Sau mỗi nơi đọc

Chủ sự: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con

Cộng Đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con

Hát:Mẹ Maria xin hãy giúp con, khắc sâu vết thương của Chúa nhân lành trong lòng con chẳng khi nào sờn.

Chủ sự: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô.

Cộng Đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ

Nơi thứ chín: Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu,/

đã gần đến núi Calavariô,/

chẳng còn ai nhìn,/

máu đã chảy ra hết,/

thì ngã xuống đất một lần nữa.

Ớ con cháu Adong,/

hãy xem Chúa mình ngã xuống đất nhiều lần làm vậy vì ai?

Xin Đức Chúa Giêsu thương chúng con cho đến sau hết,/

chớ bỏ con mọn yếu đuối dại dột làm chi.

Sau mỗi nơi đọc

Chủ sự: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con

Cộng Đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con

Hát:Nguyện xin khóc than với Đức Nữ Trinh, đớn đau thảm thương chung với Chúa mình, bao ngày con sống trên phàm trần.

Chủ sự: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô.

Cộng Đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ

Nơi thứ mười: Quân dữ lột áo Đức Chúa Giêsu

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu,/

khi quân dữ toan đóng đanh Đức Chúa Giêsu thì nó lột áo ra hết/

để cho xấu hổ cùng đau đớn,/

xin ban ơn cho con giữ mình cho khỏi chước ma quỷ cám dỗ.

Sau mỗi nơi đọc

Chủ sự: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con

Cộng Đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con

Hát:Mẹ Maria trinh khiết vô song, hãy xin cho con chung nỗi u buồn, không hề than trách, không ngại ngùng.

Chủ sự: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô.

Cộng Đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ

Nơi thứ mười một: Quân dữ đóng đanh Đức Chúa Giêsu

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu,/

chịu đóng đanh vào Thánh giá vì tội con,/

xin ban ơn cho con đóng đanh xác thịt con vào Thánh giá Chúa con,/

kẻo còn phạm tội lỗi nữa.

Sau mỗi nơi đọc

Chủ sự: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con

Cộng Đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con

Hát: Lòng con nhớ luôn ơn Chúa cứu con, hiến dâng lên Chúa toàn thể xác hồn, cho dù đau đớn không hề rời.

Chủ sự: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô.

Cộng Đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ

Nơi thứ mười hai: Đức Chúa Giêsu sinh thì trên Thánh giá

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu/

chịu mọi sự khó cho đến gần hết hơi,/

thì gục đầu xuống giã Đức Mẹ mà sinh thì,/

xin ban ơn cho con giữ đạo cho đến giờ sau hết,/

được phó linh hồn trong tay Chúa con.

Sau mỗi nơi đọc

Chủ sự: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con

Cộng Đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con

Hát:Lòng con ước được thương tích Chúa ban, biết thiết tha mến yêu Chúa muôn loài, vui lòng khi chết đi vì Người.

Chủ sự: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô.

Cộng Đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ

Nơi thứ mười ba: Tháo đanh Đức Chúa Giêsu xuống mà phó ở tay Đức Mẹ

Ai xem thấy hai ông thánh tháo đanh Đức Chúa Giêsu,/

mà đem xác xuống/

cách thảm thiết làm vậy mà cầm nước mắt được ru?

Xin ban ơn cho con gỡ mình cho khỏi các tội,/

như tháo đanh Đức Chúa Giêsu vậy.

Sau mỗi nơi đọc

Chủ sự: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con

Cộng Đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con

Hát:Nguyện xin Giê-su thương đến chúng con, khấng ban Mẫu Thân thương giúp linh hồn, công toàn danh thắng khi lìa trần.

Chủ sự: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô.

Cộng Đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ

Nơi thứ mười bốn: Táng xác Đức Chúa Giêsu trong hang đá

Ông Thánh Giuse,/

ông thánh Nicôđêmô,/

ông thánh Gioan,/

tắm xác Đức Chúa Giêsu cho sạch các dấu,/

lấy thuốc thơm mà xức,/

lấy khăn sạch mà bọc,/

cùng táng trong hang đá.

Mọi sự khốn khó Đức Chúa Gỉêsu chịu,/

nào có khi nào khó khăn thiếu thốn cho bằng khi táng xác ru?

Xin ban lòng mến cho con,/

như thuốc thơm/

và lòng sạch sẽ như khăn sạch,/

cùng lòng vững vàng như hang đá/

và các ơn bởi sự thương khó Đức Chúa Giêsu.

Cho con dọn mình chịu Mình Thánh Máu Thánh Đức Chúa Giêsu vào lòng,/

như táng nhiệm ở đời này,/

cho ngày sau được xem thấy tỏ tường Đức Chúa Giêsu hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha,/

và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.

Sau mỗi nơi đọc

Chủ sự: Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con

Cộng Đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con

Hát:Kìa khi chúng con sau phút lâm chung, cúi xin Chúa thương ban phước linh hồn, Thiên Đàng vinh phước muôn ngàn trùng.

Chủ sự: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô.

Cộng Đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ

Kinh Đức Chúa Giêsu rất nhân lành

Con lạy Đức Chúa Giêsu rất nhân lành rất cam thay vô cùng, này con quỳ gối xuống trước mặt Chúa con, đang khi con lấy lòng thương xót và lòng kính mến mà suy ngắm Năm Dấu Thánh Chúa Con, cùng tưởng nhớ lời ông thánh tiên tri Đavít phán xưa thay vì Chúa con rằng: “Chúng nó đã lấy đanh sắt mà đóng thâu qua chân tay Ta và kéo giãn cả mình Ta ra đến nỗi đếm được các xương”.

Thì con cả dám kêu van hết lòng hết sức, xin Chúa con ban ơn rất trọng này cho con, là in sự sốt sắng nóng nảy trong linh hồn con cho được làm sự tin cậy mến, cùng ăn năn ghét các tội lỗi con cho thật, và dốc lòng chừa cho vững bền mãi. Amen.

 

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận