chi tiết
Cập nhật 05:09 22/03/2022 Lượt xem: 4009
Share via Email
In bài viết

Kinh Kính Mừng tiếng Latin

Tiếng Latin

Tiếng Việt

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ. Đức Chúa Trời sai Thánh Thiên Thần truyền tin cho Rất Thánh Đức Bà Maria.
Et concépit de Spíritu Sancto. Và Rất Thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần

Ave, Maria, grátia plena, Dóminus tecum. Benedícta tu in muliéribus, et benedíctus fructus ventris tui, Iesus.

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ

Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatóribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen
Ecce, ancílla Dómini. Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời.
Fiat mihi secúndum verbum tuum. Tôi xin vâng như lời Thánh Thiên Thần truyền.

Ave, Maria, grátia plena, Dóminus tecum. Benedícta  tu in muliéribus, et benedíctus fructus ventris tui, Iesus.

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ

Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatóribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen
Et Verbum caro factum est Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người
Et habitávit in nobis Và ở cùng chúng con

Ave, Maria, grátia plena, Dóminus tecum. Benedícta tu in muliéribus, et benedíctus fructus ventris tui, Iesus.

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ

Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatóribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen
Ora pro nobis, sancta Dei génetrix Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine, méntibus nostris infunde, ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum. Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con là kẻ đã nhờ lời Thánh Thiên Thần truyền, mà biết thật Chúa Kitô là con Chúa đã xuống thế làm Người, thì xin vì công ơn Chúa chịu nạn chịu chết trên cây Thánh Giá, cho chúng con ngày sau khi sống lại được đến nơi vinh hiển, cũng vì công nghiệp Chúa Kitô Chúa chúng con.

Amen

Amen

Glória Patri et Fílio et Spirítui Sancto

Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần

Sicut erat in princípio, et nunc et semper et in sǽcula sæculórum. Amen. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen
Glória Patri et Fílio et Spirítui Sancto Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần
Sicut erat in princípio, et nunc et semper et in sǽcula sæculórum. Amen. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen
Glória Patri et Fílio et Spirítui Sancto Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần
Sicut erat in princípio, et nunc et semper et in sǽcula sæculórum. Amen. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen

Réquiem aetérnam dona eis, Dómine

Cầu cho các linh hồn

Lạy Chúa, xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời

et lux perpétua lúceat eis Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi lên các linh hồn ấy
Requiéscant in pace. Xin cho họ được yên nghỉ.
Amen Amen
Sit nomen Domini benedictum Chúc tụng danh Chúa
Ex hoc nunc et usque in sæculum Từ bây giờ cho đến thiên thu vạn đại
Adiutorium nostrum in nomine Domini Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi danh Chúa
Qui fecit caelum et terram Là Đấng tạo thành trời đất
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen Xin Chúa toàn năng, là Cha, và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen

Nguồn VietCatholic.net

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận