Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Đừng cứng lòng
Tuần Bát Nhật Phục Sinh - Thứ Bảy. "Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho muôn loài." Lời Chúa: Mc 16, 9-15 Khi Chúa Giêsu sống lại, sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, thì...
Yêu thương và phục vụ
Tuần Bát Nhật Phục Sinh - Thứ Sáu "Chúa Giêsu đến, cầm lấy bánh và trao cho các môn đệ." Lời Chúa: Ga 21,1-14 Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển Tibêria, (...) Phêrô bảo: "Tôi đi...
Các con sẽ làm chứng nhân
Tuần Bát Nhật Phục Sinh - Thứ Năm "Chính anh em là chứng nhân về các điều này." Lời Chúa: Lc 24,35-48 Khi ấy, hai môn đệ thuật lại những việc đã xảy ra dọc đường, và hai ông đã...
Trên đường Emmau
Tuần Bát Nhật Phục Sinh - Thứ Tư "Họ đã nhận ra Chúa Giêsu khi Người bẻ bánh." Lời Chúa: Lc 24,13-35 Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmau, cách...
Tôi đã thấy Chúa
Tuần Bát Nhật Phục Sinh - Thứ Ba "Tôi đã thấy Chúa." Lời Chúa: Ga 20,11-18 Khi ấy, bà Maria đang còn đứng gần mồ Chúa mà than khóc. Nhìn vào trong mồ, bà thấy hai thiên thần mặc áo...
Các bà đừng sợ
Tuần Bát Nhật Phục Sinh - Thứ Hai. "Các phụ nữ vừa sợ vừa vui mừng, chạy về báo tin cho các môn đệ của Chúa Giêsu." Lời Chúa: Mt 28,8-15 Khi ấy, các bà vội vã ra khỏi mồ...