Tuần 20

“Ai đưa mình lên sẽ bị hạ xuống”
Tuần 20-Mùa Thường Niên-Thứ Bảy. Lời Chúa: Mt 23,1-12 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: "Các luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên tòa Môisen: vậy những gì họ nói với...
Yêu người thân cận
Tuần 20-Mùa Thường Niên-Thứ Sáu. "Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình ngươi" Lời Chúa: Mt 22,34-40 Khi ấy, những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm cho những người Sađđucêô câm miệng, thì họp nhau...
Y phục lễ cưới
Tuần 20-Mùa Thường Niên-Thứ Năm. "Tại sao bạn vào đây mà không mặc y phục lễ cưới" Lời Chúa: Mt 22,1-14 Khi ấy, Chúa Giêsu lại phán dụ ngôn này rằng: "Nước Trời giống như vua kia làm tiệc cưới...
Sinh ghen tức
Tuần 20-Mùa Thường Niên-Thứ Tư. "Phải chăng vì thấy tôi tốt bụng mà bạn sinh ra ghen tức" Lời Chúa: Mt 20,1-16a Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: “Nước Trời giống như chủ...
“Chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, chúng con sẽ được gì?”
Tuần 20-Mùa Thường Niên-Thứ Ba. Lời Chúa: Mt 19,23-30 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy bảo thật các con: Người giàu có thật khó mà vào Nước Trời." Thầy còn bảo các con rằng: "Con...
Hiếu Thảo Với Cha Mẹ
Tuần 20-Mùa Thường Niên-Thứ Hai. "Ngươi phải hiếu thảo với cha mẹ." Lời Chúa: Mt 19,16-22 Khi ấy, có một người đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm việc lành gì để được sống...