Tuần 12

Xin Thầy chỉ phán một lời
Tuần 12-Mùa Thường Niên- Thứ Bảy "Xin Ngài chỉ phán một lời, thì đầy tớ của tôi sẽ lành mạnh." Lời Chúa: Mt 8, 5-17 Khi ấy, Chúa Giêsu vào thành Capharnaum, thì có một đại đội trưởng đến thưa...
Anh hãy lành bệnh
Tuần 12 - Mùa Thường Niên - Thứ Sáu. "Ta muốn, anh hãy lành sạch." Lời Chúa: Mt 8,1-4 Khi Chúa Giêsu ở trên núi xuống, đám đông dân chúng theo Người. Có một người cùi đến lạy Người mà...
Người khôn xây nhà trên đá
Tuần 12 - Mùa Thường Niên - Thứ Năm. "Ai nghe lời Thầy mà đem ra thực hành, thì giống như người khôn xây nhà trên đá." Lời Chúa: Mt 7,21-29 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ...
Cây tốt thì sinh trái tốt
Tuần 12-Mùa Thường Niên-Thứ Tư. "Hãy coi chừng các tiên tri giả, chúng đội lốt chiên mà đến với anh em." Lời Chúa: Mt 7, 15-20 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Hãy coi chừng các...
Hãy vào qua cửa hẹp
Tuần 12 - Mùa Thường Niên - Thứ Ba. "Điều anh em muốn người khác làm cho mình, hãy làm cho người khác." Lời Chúa: Mt 7, 6.12-14 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Đừng lấy...
Chớ xét đoán
Tuần 12 - Mùa Thường Niên - Thứ Hai. "Hãy lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước." Lời Chúa: Mt 7,1-5 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng đoán xét để khỏi bị...