Thứ Bảy

Xin Thầy chỉ phán một lời
Tuần 12-Mùa Thường Niên- Thứ Bảy "Xin Ngài chỉ phán một lời, thì đầy tớ của tôi sẽ lành mạnh." Lời Chúa: Mt 8, 5-17 Khi ấy, Chúa Giêsu vào thành Capharnaum, thì có một đại đội trưởng đến thưa...
Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy
Tuần 11 - Mùa Thường Niên - Thứ Bảy. "Anh em đừng lo lắng về ngày mai." Lời Chúa: Mt 6,24-34 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không ai có thể làm tôi hai chủ: vì...
“Chính Thầy đây, đừng sợ!”
Tuần 2 Mùa Phục Sinh - Thứ Bảy "Chính Thầy đây, đừng sợ." Lời Chúa: Ga 6, 16-21 Chiều đến, các môn đệ của Chúa Giêsu xuống bờ biển, rồi lên thuyền, sang bên kia, trẩy về hướng Capharnaum. Trời...
Đừng cứng lòng
Tuần Bát Nhật Phục Sinh - Thứ Bảy. "Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho muôn loài." Lời Chúa: Mc 16, 9-15 Khi Chúa Giêsu sống lại, sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, thì...
Từ thập giá đến phục sinh
Tuần Thánh - Thứ Bảy. "Chúa là phần gia nghiệp của con" (Tv 15) Lời Chúa: Ga 20, 1-9 Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã...
Kinh Hãy Nhớ
Kinh Hãy Nhớ đọc ngày thứ Bảy. Ý chỉ: Cầu xin với Đức Mẹ Maria.  Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng...
Dọn đường cho Chúa đến
Tuần 2-Mùa Vọng-Thứ Bảy. "Hãy dọn sẵn con đường cho Chúa." Lời Chúa: Mt 17,10-13 Khi xuống núi, các môn đệ hỏi Chúa Giêsu rằng: “Tại sao các luật sĩ lại nói Elia phải đến trước đã?” Chúa Giêsu trả...
Tấm Lòng Chạnh Thương
Tuần 1-Mùa Vọng-Thứ Bảy. "Chúa Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương." Lời Chúa: Mt 9,35-10,1.6-8 Khi ấy, Chúa Giêsu đi rảo khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước...
Hãy giữ mình
Tuần 34-Mùa Thường Niên-Thứ Bảy. "Hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề." Lời Chúa: Lc 21,34-36 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng...
Con cái đời này
Tuần 33-Mùa Thường Niên-Thứ Bảy. "Con cái đời này cưới vợ, lấy chồng, nhưng đời sau, họ giống như thiên thần." Lời Chúa: Lc 20,27-40 Khi ấy, có mấy người thuộc phái Sađđucêô đến gần Chúa Giêsu hỏi Người rằng:...