Mùa Thường Niên

Làm sự lành hay làm sự dữ trong ngày Sabbat
Tuần 2  - Mùa Thường Niên - Thứ Tư "Họ rình rập Chúa Giêsu để tố cáo Người" Lời Chúa: Mc 3, 1-6 Khi ấy, Chúa Giêsu lại vào hội đường và ở đó có một người khô bại một...
Xin Thầy chỉ phán một lời
Tuần 12-Mùa Thường Niên- Thứ Bảy "Xin Ngài chỉ phán một lời, thì đầy tớ của tôi sẽ lành mạnh." Lời Chúa: Mt 8, 5-17 Khi ấy, Chúa Giêsu vào thành Capharnaum, thì có một đại đội trưởng đến thưa...
Anh hãy lành bệnh
Tuần 12 - Mùa Thường Niên - Thứ Sáu. "Ta muốn, anh hãy lành sạch." Lời Chúa: Mt 8,1-4 Khi Chúa Giêsu ở trên núi xuống, đám đông dân chúng theo Người. Có một người cùi đến lạy Người mà...
Người khôn xây nhà trên đá
Tuần 12 - Mùa Thường Niên - Thứ Năm. "Ai nghe lời Thầy mà đem ra thực hành, thì giống như người khôn xây nhà trên đá." Lời Chúa: Mt 7,21-29 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ...
Cây tốt thì sinh trái tốt
Tuần 12-Mùa Thường Niên-Thứ Tư. "Hãy coi chừng các tiên tri giả, chúng đội lốt chiên mà đến với anh em." Lời Chúa: Mt 7, 15-20 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Hãy coi chừng các...
Hãy vào qua cửa hẹp
Tuần 12 - Mùa Thường Niên - Thứ Ba. "Điều anh em muốn người khác làm cho mình, hãy làm cho người khác." Lời Chúa: Mt 7, 6.12-14 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Đừng lấy...
Chớ xét đoán
Tuần 12 - Mùa Thường Niên - Thứ Hai. "Hãy lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước." Lời Chúa: Mt 7,1-5 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng đoán xét để khỏi bị...
Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy
Tuần 11 - Mùa Thường Niên - Thứ Bảy. "Anh em đừng lo lắng về ngày mai." Lời Chúa: Mt 6,24-34 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không ai có thể làm tôi hai chủ: vì...
Kho tàng và mối mọt
Tuần 11 - Mùa Thường Niên - Thứ  Sáu. "Kho tàng của con ở đâu, thì lòng con ở đó." Lời Chúa: Mt 6,19-23 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tích trữ cho...
Cha các con biết rõ các con cần gì
Tuần 11 - Mùa Thường Niên - Thứ Năm. "Cha các con biết rõ các con cần gì, trước khi các con xin Ngài." Lời Chúa: Mt 6,7-15 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi cầu...