Tuần 4 Mùa Phục Sinh

Đừng Xao Xuyến
Tuần 4 Mùa Phục Sinh -  Thứ Sáu. "Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống." Lời Chúa: Ga 14, 1-6 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy...
Sống Hạnh Phúc
Tuần 4 Mùa Phục Sinh - Thứ Năm. Lời Chúa: Ga 13, 16-20 Sau khi đã rửa chân cho các môn đệ, Chúa Giêsu phán với các ông rằng: “Thầy bảo thật cho các con: Tôi tớ không trọng hơn...
Lời Chúa là Ánh Sáng
Tuần 4 Mùa Phục Sinh - Thứ Tư. "Ai tin vào Ta thì không ở lại trong bóng tối."  Lời Chúa: Ga 12, 44-50 Khi ấy, Chúa Giêsu lớn tiếng nói rằng: “Ai tin vào Ta thì không phải là...
“Chiên của Tôi thì nghe tiếng Tôi.”
Tuần 4 Mùa Phục Sinh - Thứ Ba. "Chiên của Ta thì nghe tiếng Ta." Lời Chúa: Ga 10, 22-30 Khi ấy, người ta mừng lễ Cung Hiến tại Giêrusalem. Bấy giờ là mùa đông. Chúa Giêsu đi bách bộ...
Cửa Chuồng Chiên
Tuần 4 Mùa Phục Sinh - Thứ Hai "Ta đến cho chiên Ta được sống và sống dồi dào." Lời Chúa: Ga 10, 1-10 Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Ta bảo thật các ngươi: ai không qua cửa mà...