Tuần 32

Ai Trung Tín Trong Việc Nhỏ
Tuần 32-Mùa Thường Niên-Thứ Bảy. "Ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn." Lời Chúa: Lc 18,1-8 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện...
Chúa là tồn tại bền vững
Tuần 32-Mùa Thường Niên-Thứ Sáu. "Ai lo cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất sự sống mình thì giữ được nó" Lời Chúa: Lc 17,26-37 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Như sự...
Nước Thiên Chúa đang ở giữa các ngươi
Tuần 32-Mùa Thường Niên-Thứ Năm. "Nước Thiên Chúa đang ở giữa các ngươi" Lời Chúa: Lc 17,20-25 Khi ấy, những người biệt phái hỏi Chúa Giêsu: "Khi nào Nước Thiên Chúa đến?" Người đáp lại rằng: “Nước Thiên Chúa không...
Tạ Ơn Thiên Chúa
Tuần 32-Mùa Thường Niên-Thứ Tư. "Còn chín người kia đâu, sao không thấy tạ ơn Thiên Chúa?" Lời Chúa: Lc 17,11-19 Khi Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, Người đi qua biên giới Samaria và Galilêa. Khi Người vào một làng...
Đầy Tớ Vô Dụng
Tuần 32-Mùa Thường Niên-Thứ Ba. "Chúng con chỉ là những đầy tớ vô dụng" Lời Chúa: Lc 17,7-10 Khi ấy, Chúa Giêsu phán: “Ai trong các con có người đầy tớ cày bừa hay chăn súc vật ngoài đồng trở...
Hãy Tha Thứ
Tuần 32-Mùa Thường Niên-Thứ Hai. "Hãy tha thứ thì sẽ được thứ tha." Lời Chúa: Lc 17,1-6 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không thể nào mà không xảy ra gương xấu, nhưng vô phúc cho...