Tuần 3 Mùa Phục Sinh

Sống muôn đời
Tuần 3 Mùa Phục Sinh - Thứ Tư. "Ý của Cha Ta là tất cả những ai tin vào Người Con, thì được sống muôn đời." Lời Chúa: Ga 6, 35-40 Khi ấy, Chúa Giêsu phán với đám đông rằng:...
Bánh ban sự sống
Tuần 3 Mùa Phục Sinh - Thứ Ba. "Chính Ta là bánh trường sinh." Lời Chúa: Ga 6, 30-35 Khi ấy, đám đông hỏi Chúa Giêsu: “Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy và tin Ngài? Ngài...
Lương thực đem lại phúc trường sinh
Tuần 3 Mùa Phục Sinh - Thứ Hai. "Hãy cố gắng làm việc vì lương thực đem lại phúc trường sinh." Lời Chúa: Ga 6, 22-29 Hôm sau, đám người còn ở lại bên kia biển thấy rằng không có...