Tuần 23

Môn đệ Chúa
Tuần 23 - Thường niên năm C - Chúa nhật "Ai không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được." Lời Chúa: Lc 14,25-33 Khi ấy, có rất đông người cùng đi đường với...
Làm theo Lời Thầy dạy
Tuần 23-Mùa Thường Niên-Thứ Bảy. "Tại sao anh em gọi Thầy: Lạy Chúa, lạy Chúa, mà lại không làm theo Lời Thầy dạy." Lời Chúa: Lc 6,43-49 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không có cây...
“Người mù lại dắt người mù được sao?”
Tuần 23-Mùa Thường Niên-Thứ Sáu. "Người mù lại dắt người mù được sao?" Lời Chúa: Lc 6, 39-42 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: “Người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả...
Hãy có lòng nhân từ
Tuần 23-Mùa Thường Niên-Thứ Năm. "Anh em hãy có lòng nhân từ như Cha anh em là Đấng nhân từ." Lời Chúa; Lc 6, 27-38 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy yêu kẻ...
Phúc trong Tin Mừng
Tuần 23-Mùa Thường niên-Thứ Tư. "Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó" Lời Chúa: Lc 6, 20-26 Khi ấy, Chúa Giêsu đưa mắt nhìn các môn đệ và nói: “Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó,...
Chúa Giêsu cầu nguyện
Tuần 23-Mùa Thường Niên-Thứ Ba. "Chúa Giêsu đã thức suốt đêm để cầu nguyện" Lời Chúa: Lc 6,12-19 Trong những ngày ấy, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt đêm, Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Sáng ngày, Người...
Sự lành hay sự dữ
Tuần 23-Mùa Thường Niên-Thứ Hai. "Chúa Giêsu nói với người bị bại tay: Hãy giơ tay ra." Lời Chúa: Lc 6, 6-11 Vào một ngày sabbat, Chúa Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Khi ấy ở đó có một...