Tuần 21

Hỡi đầy tớ trung tín
Tuần 21-Mùa Thường Niên-Thứ Bảy. "Hỡi đầy tớ trung tín, hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ ngươi."  Lời Chúa: Mt 25,14-30 Khi ấy, Chúa Giêsu phán dụ ngôn này rằng: "Có một người kia sắp đi xa, liền...
Những cô khờ dại
Tuần 21-Mùa Thường Niên-Thứ Sáu. "Những cô khờ dại mang đèn mà không mang dầu theo." Lời Chúa: Mt 25,1-13 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: "Nước trời giống như mười trinh nữ cầm...
Anh em hãy tỉnh thức và sẵn sàng
Tuần 21-Mùa Thường Niên-Thứ Năm. Lời Chúa: Mt 24,42-51 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến. Nhưng các con phải biết điều...
“Các ngươi giống như mồ mả tô vôi”
Tuần 21-Mùa Thường Niên-Thứ Tư. Lời Chúa: Mt 23, 27-32 Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình: vì các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài...
Các ngươi rửa sạch chén dĩa bên ngoài, nhưng bên trong thì đầy gian ác
Tuần 21-Mùa Thường Niên-Thứ Ba. Lời Chúa: Mt 23,23-26 Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình: các ngươi nộp thuế thập phân và bạc hà, hồi hương và...
Những kẻ dẫn đường mù quáng
Tuần 21-Mùa Thường Niên-Thứ Hai. "Khốn cho các ngươi là những kẻ dẫn đường mù quáng." Lời Chúa: Mt 23,13-22 Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình: vì...