Tuần 2

Làm sự lành hay làm sự dữ trong ngày Sabbat
Tuần 2  - Mùa Thường Niên - Thứ Tư "Họ rình rập Chúa Giêsu để tố cáo Người" Lời Chúa: Mc 3, 1-6 Khi ấy, Chúa Giêsu lại vào hội đường và ở đó có một người khô bại một...
Đấng từ trên cao mà đến
Tuần 2 - Mùa Phục Sinh - Thứ Năm. "Ai không tin vào Con Thiên Chúa, thì sẽ không được thấy sự sống" Lời Chúa: Ga 3, 31-36 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: "Đấng từ trên cao...
Thiên Chúa yêu thế gian
Tuần 2 - Mùa Phục Sinh - Thứ Tư. "Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì được sống muôn đời." Lời Chúa: Ga 3, 16-21 Khi ấy, Chúa...
Tái Sinh bởi Thánh Thần
Tuần 2 - Mùa Phục Sinh - Thứ Hai. "Ai không tái sinh bởi nước và Thánh Thần, thì không thể vào Nước Thiên Chúa." Lời Chúa: Ga 3, 1-8 (...) Khi ấy, Chúa Giêsu nói với ông Nicôđêmô: "Tôi...
Rượu mới, bầu cũng phải mới
Tuần 2-Mùa Thường Niên-Thứ Hai. Lời Chúa: Mc 2,18-22 Khi ấy, môn đồ của Gioan và các người biệt phái ăn chay, họ đến nói với Chúa Giêsu rằng: “Tại sao môn đồ của Gioan và các người biệt phái...
Điều Gì Làm Con Người Ra Ô Uế
Tuần 2-Mùa Thường Niên-Thứ Tư. "Chính cái từ con người xuất ra làm cho con người ra ô uế." Lời Chúa: Mc 7,14-23 Khi ấy, Chúa Giêsu lại gọi dân chúng mà bảo rằng: "Hết thảy hãy nghe và hiểu...
Dọn đường cho Chúa đến
Tuần 2-Mùa Vọng-Thứ Bảy. "Hãy dọn sẵn con đường cho Chúa." Lời Chúa: Mt 17,10-13 Khi xuống núi, các môn đệ hỏi Chúa Giêsu rằng: “Tại sao các luật sĩ lại nói Elia phải đến trước đã?” Chúa Giêsu trả...
Những Kẻ Bé Nhỏ
Tuần 2-Mùa Vọng-Thứ Ba. "Thiên Chúa không muốn những kẻ bé nhỏ phải hư mất." Lời Chúa: Mt 18,12-14 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con nghĩ sao? Nếu ai có một trăm con chiên...