Tuần 19

Nước Trời
Tuần 19-Mùa Thường Niên-Thứ Bảy. "Nước Trời là của những ai giống như trẻ thơ" Lời Chúa: Mt 19,13-15 Khi ấy, người ta đem những trẻ nhỏ đến cho Chúa Giêsu để Người đặt tay và cầu nguyện cho chúng....
“Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly”
Tuần 19-Mùa Thường Niên-Thứ Sáu. "Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly" Lời Chúa: Mt 19,3-12 Khi ấy, có những người biệt phái đến và hỏi Chúa Giêsu rằng: "Có được phép rẫy vợ...
Bảy Mươi lần Bảy
Tuần 19-Mùa Thường Niên-Thứ Năm. "Thầy không bảo phải tha bảy lần, nhưng là bảy mươi lần bảy" Lời chúa: Mt 18,21-19,1 Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, khi anh em con xúc phạm đến...
Hãy giúp nó sửa lỗi
Tuần 19-Mùa Thường Niên-Thứ Tư. "Nếu có người anh em trót phạm tội, hãy giúp nó sửa lỗi" Lời Chúa: Mt 18,15-20 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu anh em ngươi lỗi phạm, hãy đi...
Chớ khinh thường một ai
Tuần 19-Mùa Thường Niên-Thứ Ba. "Anh em hãy coi chừng, chớ khinh thường một ai trong những kẻ bé mọn này." Lời Chúa: Mt 18,1-5.10.12-14 Khi ấy, các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi rằng: "Chớ thì ai...
Tôn trọng luật lệ
Tuần 19-Mùa Thường Niên-Thứ Hai. "Hãy lấy đồng tiền ấy mà nộp thuế cho họ" Lời Chúa: Mt 17,22-27 Khi ấy, các môn đệ và Chúa Giêsu còn đang ở Galilêa, thì Chúa Giêsu bảo các ông rằng: "Con Người...