Trích sách Các Vua quyển thứ nhất

Chúa hoán cải lòng họ
Thứ Tư - Tuần 10 - Mùa Thường Niên năm II “Chớ gì dân này nhìn nhận Chúa là Thiên Chúa và chính Chúa đã hoán cải lòng họ”. Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Vua Acáp sai người...