Thứ Năm

Người khôn xây nhà trên đá
Tuần 12 - Mùa Thường Niên - Thứ Năm. "Ai nghe lời Thầy mà đem ra thực hành, thì giống như người khôn xây nhà trên đá." Lời Chúa: Mt 7,21-29 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ...
Cha các con biết rõ các con cần gì
Tuần 11 - Mùa Thường Niên - Thứ Năm. "Cha các con biết rõ các con cần gì, trước khi các con xin Ngài." Lời Chúa: Mt 6,7-15 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi cầu...
Sống Hạnh Phúc
Tuần 4 Mùa Phục Sinh - Thứ Năm. Lời Chúa: Ga 13, 16-20 Sau khi đã rửa chân cho các môn đệ, Chúa Giêsu phán với các ông rằng: “Thầy bảo thật cho các con: Tôi tớ không trọng hơn...
Đấng từ trên cao mà đến
Tuần 2 - Mùa Phục Sinh - Thứ Năm. "Ai không tin vào Con Thiên Chúa, thì sẽ không được thấy sự sống" Lời Chúa: Ga 3, 31-36 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: "Đấng từ trên cao...
Các con sẽ làm chứng nhân
Tuần Bát Nhật Phục Sinh - Thứ Năm "Chính anh em là chứng nhân về các điều này." Lời Chúa: Lc 24,35-48 Khi ấy, hai môn đệ thuật lại những việc đã xảy ra dọc đường, và hai ông đã...
Kinh Cầu Cho Các Linh Mục
Kinh cầu cho các Linh mục đọc ngày thứ Năm. Ý chỉ: Cầu cho các Linh mục (Theo Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu)   Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin nhìn đến Đức Kitô Con Chúa là vị...
Dọn đường cho Con Chúa
Tuần 3-Mùa Vọng-Thứ Năm "Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, để dọn đường cho Con." Lời Chúa: Lc 7,24-30 Khi những người Gioan sai đến đi rồi, Chúa Giêsu nói với đám đông về Gioan rằng:...
Ai có tai thì hãy nghe
Tuần 2-Mùa Vọng-Thứ Năm. "Chưa từng có ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả." Lời Chúa: Mt 11,11-15 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Thật Ta bảo các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra,...
Ý muốn của Cha
Tuần 1-Mùa Vọng-Thứ Năm. "Ai thi hành ý muốn của Cha Ta mới được vào Nước Trời." Lời Chúa: Mt 7,21.24-27 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không phải tất cả những ai nói với Ta:...
Ơn Cứu Độ
Tuần 34-Mùa Thường Niên-Thứ Năm. "Hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì Ơn Cứu Độ của anh em đã gần kề." Lời Chúa: Lc 21,20-28 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi các con thấy...