Thứ Ba

Hãy vào qua cửa hẹp
Tuần 12 - Mùa Thường Niên - Thứ Ba. "Điều anh em muốn người khác làm cho mình, hãy làm cho người khác." Lời Chúa: Mt 7, 6.12-14 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Đừng lấy...
Muối và Ánh sáng
Tuần 10 - Mùa Thường Niên - Thứ Ba. "Anh em là ánh sáng cho trần gian." Lời Chúa: Mt 5,13-16 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con là muối đất. Nếu muối đã lạt,...
Bánh ban sự sống
Tuần 3 Mùa Phục Sinh - Thứ Ba. "Chính Ta là bánh trường sinh." Lời Chúa: Ga 6, 30-35 Khi ấy, đám đông hỏi Chúa Giêsu: “Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy và tin Ngài? Ngài...
“Chiên của Tôi thì nghe tiếng Tôi.”
Tuần 4 Mùa Phục Sinh - Thứ Ba. "Chiên của Ta thì nghe tiếng Ta." Lời Chúa: Ga 10, 22-30 Khi ấy, người ta mừng lễ Cung Hiến tại Giêrusalem. Bấy giờ là mùa đông. Chúa Giêsu đi bách bộ...
Nhận biết Chúa qua Đức Tin
Tuần 2 - Mùa Phục Sinh - Thứ Ba. "Con Người cũng sẽ phải được giương cao, để ai tin vào Người thì được sống đời đời." Lời Chúa: Ga 3, 7b-15 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng:...
Tôi đã thấy Chúa
Tuần Bát Nhật Phục Sinh - Thứ Ba "Tôi đã thấy Chúa." Lời Chúa: Ga 20,11-18 Khi ấy, bà Maria đang còn đứng gần mồ Chúa mà than khóc. Nhìn vào trong mồ, bà thấy hai thiên thần mặc áo...
Nói Suông Mà Không Thực Hành
Tuần 2-Mùa Chay-Thứ Ba "Họ nói mà không làm." Lời Chúa: Mt 23, 1-12 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: “Các luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên tòa Môisen: vậy...
Hãy Thảo Kính Cha Mẹ
Tuần 5 - Mùa Thường Niên - Thứ Ba. "Dân này thờ kính Ta bằng môi miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta." Lời Chúa: Mc 7,1-13 Khi ấy, những người biệt phái hỏi Chúa Giêsu: "Sao môn đệ...
Kinh Đức Thánh Thiên Thần
Kinh Đức Thánh Thiên Thần đọc vào ngày thứ Ba. Ý chỉ: Cầu xin các Thiên Thần bản mệnh Con thân lạy Đức Thánh Thiên Thần tính thiêng liêng sáng láng, con cám ơn Đức Thánh Thiên Thần giữ con...
Hai người con
Tuần 3-Mùa Vọng-Thứ Ba. "Lạy Chúa, xin ngự đến. Xin tha thứ lỗi lầm cho Dân Ngài." Lời Chúa: Mt 21,28-32 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế, luật sĩ và kỳ lão trong dân rằng: “Các ông...