Tax Credit

Tín Thuế (Tax Credit)
Tax Credit là gì? "Tax credit" được dịch là "Tín thuế". Nếu dịch từng từ trong kế toán "Tax" là "Thuế" và "Credit" là "Có". Tín thuế có nhiều lợi ích cho người đóng thuế như sau: Nó trực tiếp...