Nancy Stewart

Bà cụ được yêu mến vì đức tin
Một bà cụ đã sống qua hai cuộc Thế chiến, sống sót sau đại dịch. Bà được sinh ra ngay cả trước khi đất nước bà - Cộng hòa Ái Nhĩ Lan giành được độc lập. Nhưng bà ấy có...