Mức lương tối thiểu mỗi giờ

Mức lương tối thiểu bang California
Theo Đạo luật Tiêu chuẩn Lao động Công bằng (the Fair Labor Standards Act) mức lương tối thiểu của Liên bang mà người sử dụng lao động phải trả cho nhân viên là $ 7.25 mỗi giờ. Nếu Thành phố...