Mùa Phục Sinh Tuần 7

Cho và Nhận
Thứ Tư - Tuần 7 - Mùa Phục Sinh Bài Ðọc I: Cv 20, 28-38 Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Phaolô nói với các trưởng giáo đoàn Êphêxô rằng: “Các ông hãy thận trọng, và...