cô khờ dại mang đèn

Những cô khờ dại
Tuần 21-Mùa Thường Niên-Thứ Sáu. "Những cô khờ dại mang đèn mà không mang dầu theo." Lời Chúa: Mt 25,1-13 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: "Nước trời giống như mười trinh nữ cầm...