Tuần Thánh

Từ thập giá đến phục sinh
Tuần Thánh - Thứ Bảy. "Chúa là phần gia nghiệp của con" (Tv 15) Lời Chúa: Ga 20, 1-9 Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã...
Mọi sự đã hoàn tất
Tuần Thánh - Thứ Sáu. "Người đã bị đâm, vì chúng ta phạm tội" (Is. 52, 5). Lời Chúa: Ga 18,1-19,42 (...) Đứng gần thập giá Chúa Giêsu, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu là bà Maria, vợ...