Tuần III

Sửa đường lối để Chúa đi
Tuần 3-Mùa Vọng-Thứ Hai. "Hãy sửa đường lối cho thẳng để Chúa đi." Lời Chúa: Mt 21,23-27 Khi ấy, Chúa Giêsu vào Đền Thờ. Lúc Người giảng dạy, các thượng tế và kỳ lão trong dân đến hỏi Người rằng:...