Tuần II

Nói Suông Mà Không Thực Hành
Tuần 2-Mùa Chay-Thứ Ba "Họ nói mà không làm." Lời Chúa: Mt 23, 1-12 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: “Các luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên tòa Môisen: vậy...
Thiên Chúa và lề luật
Tuần 2-Mùa Vọng-Thứ Sáu. "Họ chẳng nghe lời Gioan, cũng chẳng nghe Con Người." Lời Chúa: Mt 11,16-19 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Ta sẽ so sánh thế hệ này với ai? Họ giống như bọn...
Ai có tai thì hãy nghe
Tuần 2-Mùa Vọng-Thứ Năm. "Chưa từng có ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả." Lời Chúa: Mt 11,11-15 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Thật Ta bảo các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra,...
Lòng Hiền lành và Khiêm nhường
Tuần 2-Mùa Vọng-Thứ Tư. "Hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền lành và khiêm nhường." Lời Chúa: Mt 11,28-30 Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh...
Lành bệnh vì lòng tin
Tuần 2-Mùa Vọng-Thứ Hai. Lời Chúa: Lc 5,17-26 Ngày ấy, Chúa Giêsu đang ngồi giảng (...) thì người ta khiêng một người bất toại đến, họ tìm cách vào nhà để đặt người bất toại trước mặt Người, nhưng không...