Tuần I

Ý muốn của Cha
Tuần 1-Mùa Vọng-Thứ Năm. "Ai thi hành ý muốn của Cha Ta mới được vào Nước Trời." Lời Chúa: Mt 7,21.24-27 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không phải tất cả những ai nói với Ta:...
Chúa Giêsu chữa lành nhiều người
Tuần 1-Mùa Vọng-Thứ Tư. "Chúa Giêsu chữa lành nhiều người và hóa bánh ra nhiều." Lời Chúa: Mt 15,29-37 (...) Khi ấy, Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ mà phán: “Ta thương xót đoàn lũ này, vì đã ba...