Tuần 5

Hãy Thảo Kính Cha Mẹ
Tuần 5 - Mùa Thường Niên - Thứ Ba. "Dân này thờ kính Ta bằng môi miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta." Lời Chúa: Mc 7,1-13 Khi ấy, những người biệt phái hỏi Chúa Giêsu: "Sao môn đệ...