Tuần 4 Mùa Phục Sinh – Thứ Bảy.

Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha
Tuần 4 Mùa Phục Sinh - Thứ Bảy. "Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha." Lời Chúa: Ga 14, 7-14 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy....