Tuần 30

Hạ mình xuống sẽ được đưa lên
Tuần 30-Mùa Thường Niên-Thứ Bảy "Ai hạ mình xuống sẽ được đưa lên" Lời Chúa: Lc 14,1.7-11 Khi ấy, Chúa Giêsu vào nhà một thủ lãnh các người biệt phái để dùng bữa và họ dò xét Người. Người nhận...
Có được phép chữa bệnh không?
Tuần 30-Mùa Thường Niên-Thứ Sáu. "Trong ngày sabbat, có được phép chữa bệnh không?" Lời Chúa: Lc 14,1-6 Khi ấy, vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu vào dùng bữa trong nhà một thủ lãnh biệt phái, thì những người hiện...
Chết ngoài thành Giêrusalem sao?
Tuần 30-Mùa Thường Niên-Thứ Năm. "Một tiên tri mà phải chết ngoài thành Giêrusalem sao?" Lời Chúa: Lc 13,31-35 Trong ngày ấy, có mấy người biệt phái đến gần thưa Chúa Giêsu rằng: “Xin Thầy lên đường và đi khỏi...
Đứng chót sẽ lên hàng đầu
Tuần 30-Mùa Thường Niên-Thứ Tư  "Có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót"  Lời Chúa: Lc 13,22-30 Khi ấy, có kẻ hỏi Người rằng: “Lạy Thầy, phải chăng chỉ...
Hạt cải lớn lên
Tuần 30-Mùa Thường Niên-Thứ Ba. "Hạt cải lớn lên và trở thành cây to" Lời Chúa: Lc 13,18-21 Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Nước Thiên Chúa giống như cái gì? Và Ta sẽ so sánh nước đó với cái...
Giải thoát khỏi tật nguyền
Tuần 30-Mùa Thường Niên-Thứ Hai "Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền" Lời Chúa: Lc 13,10-17 Khi ấy, Chúa Giêsu giảng dạy trong một hội đường. Và đây có một người đàn bà bị quỷ ám làm...