Tuần 3

Gioan là ngọn đèn cháy sáng
Tuần 3-Mùa Vọng-Thứ Sáu Lời Chúa: Ga 5,33-36 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân Do Thái rằng: “Các ngươi đã sai người đến hỏi Gioan và ông đã làm chứng cho sự thật. Còn Ta, Ta không ỷ vào...
Dọn đường cho Con Chúa
Tuần 3-Mùa Vọng-Thứ Năm "Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, để dọn đường cho Con." Lời Chúa: Lc 7,24-30 Khi những người Gioan sai đến đi rồi, Chúa Giêsu nói với đám đông về Gioan rằng:...
Hai người con
Tuần 3-Mùa Vọng-Thứ Ba. "Lạy Chúa, xin ngự đến. Xin tha thứ lỗi lầm cho Dân Ngài." Lời Chúa: Mt 21,28-32 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế, luật sĩ và kỳ lão trong dân rằng: “Các ông...
Đấng Cứu Thế
Tuần 3-Mùa Vọng-Thứ Tư. "Hãy thuật lại cho Gioan những điều mắt thấy tai nghe." Lời Chúa: Lc 7,19-23 Khi ấy, Gioan gọi hai người trong số môn đệ của mình, sai họ đến thưa Chúa Giêsu rằng: “Ngài là...