Tuần 29

Sám hối
Tuần 29 - Mùa Thường Niên -  Thứ Bảy. "Nếu các ngươi không sám hối, sẽ chết y như vậy" Lời Chúa: Lc 13,1-9 Khi ấy, có những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu về việc quan Philatô giết mấy...
Dấu chỉ của thời đại
Tuần 29 - Mùa Thường Niên - Thứ Sáu. "Các ngươi biết nhận xét thời tiết, tại sao không nhận biết dấu chỉ của thời đại." Lời Chúa: Lc 12,54-59  Khi ấy, Chúa Giêsu phán bảo dân chúng rằng: “Khi...
Lửa cho thế gian
Tuần 29 - Mùa Thường Niên - Thứ Năm. "Thầy đã đến và đem lửa cho thế gian." Lời Chúa: Lc 12,49-53 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian...
Ai nhận nhiều sẽ bị đòi nhiều
Tuần 29 - Mùa Thường Niên - Thứ Tư. "Ai được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều" Lời Chúa: Lc 12,39-48 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm...
Phúc cho người tỉnh thức
Tuần 29 - Mùa Thường Niên - Thứ Ba. "Phúc cho đầy tớ nào, khi chủ về còn thấy tỉnh thức." Lời Chúa: Lc 12,35-38 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy thắt lưng,...
Người ta đòi linh hồn ngươi
Tuần 29 - Mùa Thường Niên - Thứ Hai "Đêm nay, người ta đòi linh hồn ngươi, những gì ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai." Lời Chúa: Lc 12,13-21 Khi ấy, có người trong đám đông thưa cùng...