Tuần 27

Phúc cho người lắng nghe Lời Thiên Chúa
Tuần 27 - Mùa Thường Niên - Thứ Bảy. "Phúc cho người lắng nghe Lời Thiên Chúa" Lời Chúa: Lc 11,27-28 Khi ấy, Chúa Giêsu đang giảng cho dân chúng, thì từ giữa đám dân chúng, có một phụ nữ...
Nhờ đức tin, chúng ta nhận được ơn Thiên Chúa hứa
Tuần 27 - Mùa Thường Niên - Thứ Sáu "Nhờ đức tin, chúng ta nhận được ơn Thiên Chúa hứa" (Gio. 3, 4) Lời Chúa: Lc 11,14-26 Khi ấy, có mấy người trong dân chúng nói rằng: “Ông ta nhờ...
Anh em cứ xin thì sẽ được
Tuần 27 - Mùa Thường Niên - Thứ Năm. "Anh em cứ xin thì sẽ được" Lời Chúa: Lc 11,5-13 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu ai trong các con có người bạn, giữa đêm...
Xin dạy chúng con cầu nguyện
Tuần 27 - Mùa Thường Niên - Thứ Tư "Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện." Lời Chúa: Lc 11,1-4 Ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi kia. Khi Người cầu nguyện xong, có một môn đệ...
Xin dẫn con theo đường chân lý ngàn đời
Tuần 27 - Mùa Thường Niên - Thứ Ba "Lay Chúa, xin dẫn con theo đường chân lý ngàn đời" Lời Chúa: Lc 10,38-42 Khi ấy, Chúa Giêsu vào một làng kia và có một phụ nữ tên là Martha...
Hãy đi và làm như vậy
Tuần 27 - Mùa Thường Niên - Thứ Hai Lời Chúa: Lc 10,25-37 Khi ấy, có một người thông luật đứng dậy hỏi thử Chúa Giêsu rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sống đời đời?” Chúa Giêsu...