Tuần 26

Tên các con đã được ghi trên trời
Tuần 26 - Mùa Thường Niên - Thứ bảy "Hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời" Lời Chúa: Lc 10,17-24 Khi ấy, bảy mươi hai ông trở về vui mừng và nói rằng: “Thưa Thầy,...
“Ai nghe anh em là nghe Thầy”
Tuần 26 - Mùa Thường Niên - Thứ Sáu Lời Chúa: Lc 10,13-16 Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Khốn cho ngươi, hỡi Corozai, khốn cho ngươi, hỡi Bethsaiđa: vì nếu tại Tyrô và Siđon đã xảy ra những phép...
Hãy nói: bình an cho nhà này
Tuần 26 - Mùa Thường Niên - Thứ Năm "Vào bất cứ nhà nào, hãy nói: bình an cho nhà này." Lời Chúa: Lc 10,1-12 Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa và sai các ông đến...
“Thầy đi đâu, con cũng xin theo”
Tuần 26 - Mùa Thường Niên - Thứ tư Lời Chúa: Lc 9,57-62 Khi ấy, đang lúc Chúa Giêsu và các môn đệ đi đường, thì có kẻ thưa Người rằng: “Dù Thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo Thầy.”...
Chúa Giêsu nhất quyết đi Giêrusalem
Tuần 26-Mùa Thường Niên-Thứ ba Lời Chúa: Lc 9,51-56 Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem, và sai những người đưa tin đi trước Người. Những người này...
Các con chớ ngăn cản
Tuần 26-Mùa Thường Niên-Thứ hai "Các con chớ ngăn cản, vì ai không chống nghịch các con, tức là thuận với các con" Lời Chúa: Lc 9, 46-50 Khi ấy, các môn đệ nghĩ ngợi trong lòng rằng: “Ai trong...