Tuần 18

Nếu anh em có lòng tin
Tuần 18-Mùa Thường Niên-Thứ Bảy. "Nếu anh em có lòng tin, sẽ chẳng có gì mà không làm được" Lời Chúa: Mt 17,14-20 Khi ấy, có một người đến gần quỳ gối trước mặt Chúa Giêsu mà nói rằng: "Lạy...
Từ bỏ chính mình
Tuần 18-Mùa Thường Niên-Thứ Sáu. "Người ta sẽ lấy gì để đổi lấy mạng sống mình" Lời Chúa: Mt 16,24-28 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình...
Chúa Giêsu tỏ cho các môn đệ biết
Tuần 18-Mùa Thường Niên-Thứ Năm. "Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người sẽ chịu nhiều đau khổ và bị giết chết." Lời Chúa: Mt 16,13-23 Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cêsarêa Philipphê, và...
Bà có lòng mạnh tin
Tuần 18-Mùa Thường Niên-Thứ Tư. "Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy" Lời Chúa: Mt 15,21-28 Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, thì liền có một bà...