Tuần 11

Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy
Tuần 11 - Mùa Thường Niên - Thứ Bảy. "Anh em đừng lo lắng về ngày mai." Lời Chúa: Mt 6,24-34 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không ai có thể làm tôi hai chủ: vì...
Kho tàng và mối mọt
Tuần 11 - Mùa Thường Niên - Thứ  Sáu. "Kho tàng của con ở đâu, thì lòng con ở đó." Lời Chúa: Mt 6,19-23 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tích trữ cho...
Cha các con biết rõ các con cần gì
Tuần 11 - Mùa Thường Niên - Thứ Năm. "Cha các con biết rõ các con cần gì, trước khi các con xin Ngài." Lời Chúa: Mt 6,7-15 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi cầu...