Tuần 10

Muối và Ánh sáng
Tuần 10 - Mùa Thường Niên - Thứ Ba. "Anh em là ánh sáng cho trần gian." Lời Chúa: Mt 5,13-16 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con là muối đất. Nếu muối đã lạt,...
Hiến Chương Nước Trời
Tuần 10 - Mùa Thường Niên - Thứ Hai. "Phúc thay người có tinh thần nghèo khó." Lời Chúa: Mt 5,1-12 Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các...