Tuần 1

Bác ái với tha nhân
Tuần 1-Mùa Chay-Thứ Hai "Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống." Lời Chúa: Mt 25, 31-46 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi Con Người đến trong vinh quang,...
Anh em hãy Sám Hối
Tuần 1-Mùa Thường Niên-Thứ Hai "Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng" Lời Chúa: Mc 1,14-20 Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng của Nước Thiên Chúa, Người nói: "Thời...
Tấm Lòng Chạnh Thương
Tuần 1-Mùa Vọng-Thứ Bảy. "Chúa Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương." Lời Chúa: Mt 9,35-10,1.6-8 Khi ấy, Chúa Giêsu đi rảo khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước...
Mù Đức Tin
Tuần 1-Mùa Vọng-Thứ Sáu. "Lạy Con vua Đavid, xin thương xót chúng con." Lời Chúa: Mt 9,27-31 Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, có hai người mù chạy theo Chúa và kêu lớn tiếng rằng: “Hỡi Con vua Đavid,...
Hoan Lạc trong Chúa Thánh Thần
Tuần 1-Mùa Vọng-Thứ Ba. "Được Thánh Thần tác động, Chúa Giêsu hân hoan vui mừng." Lời Chúa: Lc 10,21-24 Khi ấy, Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần, Người nói: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng...
Lòng tin mạnh mẽ
Tuần 1-Mùa Vọng-Thứ Hai. "Ta không thấy người Israel nào có lòng tin mạnh như thế" Lời Chúa: Mt 8,5-11 Khi ấy, Chúa Giêsu vào thành Capharnaum, thì có một viên đại đội trưởng đến hỏi Chúa rằng: “Lạy Thầy,...