Thường niên năm C

Môn đệ Chúa
Tuần 23 - Thường niên năm C - Chúa nhật "Ai không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được." Lời Chúa: Lc 14,25-33 Khi ấy, có rất đông người cùng đi đường với...