Thứ Tư Mùa Phuc Sinh

Thánh hóa trong chân lý
Tuần 7 -  Thứ Tư Mùa Phục Sinh "Lạy Cha, xin cho họ nên một như chúng ta là một." Lời Chúa: Ga 17,11b-19 Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, xin...