Thứ Sáu Mùa Phuc Sinh

Con có yêu mến Thầy không
Tuần 7 - Thứ Sáu Mùa Phục Sinh "Hãy chăn dắt các chiên của Thầy" Lời Chúa: Ga 21,15-19 Khi Chúa Giêsu đã tỏ mình ra cho các môn đệ, Người hỏi Simon Phêrô rằng: “Simon, con ông Gioan, con...